มิติด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านพลังงาน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริษัทมีแนวทางเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการ Integrated Management System (ระบบการจัดการแบบบูรณาการ) โดยนำข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 : 2018 มาบูรณาการเป็นมาตรฐานฉบับเดียว เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักขององค์กร มีกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยนำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล (International Standard Requirement) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้มีระบบการดำเนินงาน และการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายได้รับการรับรองภายในปี 2563 ที่คลังน้ำมันแม่กลองและสำนักงานใหญ่

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนี้

  • - ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบคลังน้ำมัน โดยจัดให้มีการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทบริเวณสถานีบริการ และคลังน้ำมัน การรักษาความสะอาดและจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และจัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
  • - บริษัทให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายในการลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าที่สถานีบริการ และการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ที่สำนักงานใหญ่
  • - การคำนวณแสงสว่างภายในอาคาร และสถานีบริการ เพื่อให้ใช้หลอดไฟในขนาดที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน
  • - ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมัน (Vapor Recovery Unit) หรือ VRU ที่คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพื้นที่ทีมีการควบคุมไอน้ำมัน
  • - เครื่องวัดแก๊สที่คลังน้ำมัน เพื่อตรวจสอบการปล่อยไอระเหยของน้ำมัน
  • - การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถานีบริการ โดยจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
  • - การนำน้ำมันที่ปนเปื้อนที่มาจากคลังน้ำมัน นำกลับมาใช้ซ้อมแผนดับเพลิงที่สถานีบริการ
  • - การควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
  • - การควบคุมการปล่อยไอเสียจากรถขนส่งน้ำมัน โดยการซ่อมบำรุงรถขนส่งตามแผน และใช้รถใหม่ที่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดี

การประหยัดการใช้ไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่

บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ รวมถึงมีการประกาศเสียงตามสายทุกวันศุกร์ เพื่อให้พนักงานปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งาน หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน และกำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน

โครงการโซลาร์รูฟสถานีบริการน้ำมัน

โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมันนำร่อง เป็นโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในสถานีบริการน้ำมัน เพื่อศึกษาการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมัน เมื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์กระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะไปลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง รวมไปถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน โดยจะเลือกสถานีที่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันซึ่งในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมาย ติดตั้งโซลาร์รูฟในสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 35 สถานี หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ประมาณ 224 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเดือน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 152 ต้นต่อเดือน

โครงการลดค่าใช้จ่ายจาการใช้น้ำมัน B20 สำหรับรถขนส่ง

ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 กับรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นรถเทรลเลอร์กึ่งพ่วง และรถสิบล้อ จำนวน 503 คัน ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง บาท ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 11% นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายแล้วยังช่วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 15.66% หรือ 7,051.71 ตัน/ลิตร

โครงการยางหล่อดอก

บริษัทจัดทำโครงการการใช้ยางหล่อดอก สำหรับหัวลากรถบรรทุกอีซูซุ และ หัวลากรถวอลโว่ พร้อมทั้งหางเทรลเลอร์ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ยางให้คุ้มค่าได้มากขึ้น และช่วยลดขยะของยางที่ไม่ใช้งานแล้วและยังสามารถช่วยลดปริมาณในการใช้ยางใหม่ได้ เพื่อช่วยลดและประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรจากการนำยางเก่ามารีไซเคิลใช้ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

การป้องกันและจัดการการรั่วไหล

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการสภาพแวดล้อม การรั่วไหลของนํ้ามันและสารเคมี ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสิ่งมีชีวิต สุขภาพของมนุษย์ ตลอดจน เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ได้ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการทั้งด้านบุคลากรและมาตรฐานอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ในทุกกรณีอย่างทันท่วงที โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท ปีละ 2 ครั้งเพื่อลดและควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัท และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง อีกทั้ง มีการจัดเตรียมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับกำจัดคราบน้ำมันที่อาจปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันแพร่กระจาย และมีการดำเนินการทดสอบความดันของท่อสูบยาง และท่อลำเลียงเหล็กเป็นประจำทุกปี รวมถึงกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจและรายงานความปลอดภัยบนเรือ และบนบก และรายงานหรือแจ้งข่าวเมื่อพบว่ามีการรั่วไหลของน้ำมัน นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety -Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

Loading...