จัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี มีนโยบายในการจัดหา และคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส สนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

Loading...