จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า

10218 21 ธันวาคม 2561

บทนำ

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใส สุจริต เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงให้ความสำคัญต่อหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจสาหรับบริษัทคู่ค้า(Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทดำเนิน ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน

นิยาม คู่ค้า หมายถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่กลุ่มบริษัท รวมถึงผู้รับจ้างช่วงของผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้ บริการดังกล่าว

หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ถือหุ้นและบรรดาผู้มีส่วนได้เสียคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้ความสาคัญอย่างเท่าเทียมและควบคู่กับไประหว่าง ความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมหลักการ นโยบายรวมถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณ ธุรกิจ ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ในอันที่จะได้รับทราบถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่กลุ่มบริษัทคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม บริการดังกล่าว

Loading...