การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตาม มาตรฐานสากล จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy ) และ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice ) ขึ้นมาเพื่อประกาศให้แก่บุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ได้รับทราบ และ ให้มีผลบังคับใช้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานให้ บริษัทฯ ทุกคนถือปฏิบัติ และให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการสนับสนุน ผลักดัน และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือ ประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) E-mail : dpo@pt.co.th

Loading...