การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

พีทีจี ตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสําคัญต่อธุรกิจ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจและผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อดําเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป
3. ดําเนินการจัดลําดับผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดําเนินงานตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4. นำผลวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเสนอต่อคณะทํางานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร คณะทํางานกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ พีทีจี

แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

พีทีจี จัดทำการสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบนสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยผลจากการสำรวจพบว่าประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต บริษัทได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

10076

10074

Loading...