การดูแลรักษาพนักงาน

การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี

          พีทีจี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Coaching and Improvement) อีกทั้งมีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Financial) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Development) โดยทำการถ่ายโอนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) ระดับฝ่าย (Division Level) และรายบุคคล (Individual Leve) ตามที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Do Your BEST) ด้วย

          สำหรับผู้บริหาร (Level 9 - 14) บริษัทจัดให้มีการประเมินในรูปแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินพฤติกรรมและศักยภาพของบุคคล โดยเป็นการประเมินตนเอง และได้รับการประเมินโดยคนรอบข้างไปพร้อม ๆ กัน คือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมจากหลากหลายมุมมอง และสามารถระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาสำหรับบุคคลนั้น ๆ ได้อย่างแม่นยำ


ผลตอบแทนและสวัสดิการ

          พีทีจี ให้ความสำคัญต่อการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานและครอบครัว อยู่ดี มีสุข ซึ่งองค์ประกอบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ได้แก่

• เงินเดือน: บริษัทกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องกับค่างานตามตำแหน่งงาน ค่าครองชีพ ค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย และพิจารณาให้อยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกันในประเทศไทย และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
• สวัสดิการและค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น: บริษัทมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น ได้แก่ โบนัสประจำปี เงินรางวัลตามยอดขาย สวัสดิการส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท แผนประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการช่วยเหลือยามเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และการให้สิทธิ์พนักงานในการซื้อแผนประกันชีวิตให้แก่สมาชิกครอบครัวในราคาสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ อีกทั้ง บริษัทยังคำนึงถึงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและสิทธิเด็ก โดยการให้สวัสดิการพิเศษแก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มีสิทธิในการลาคลอดบุตร ติดต่อกันไม่เกิน 98 วัน รวมวันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกติ ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วัน และจะได้รับค่าจ้างตามสิทธิจากประกันสังคมอีก 45 วัน
• ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว: บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อให้เป็นเงินออมหลังเกษียณ และให้สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาที่กำหนด (Stock Option) ที่พนักงานจะได้รับ คือ หากบริษัทมีผลกำไรมากเท่าใดพนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากมูลค่าหุ้นและผลกำไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มากขึ้นทุกปี ตามผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีสิทธิในฐานะเจ้าของกิจการคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์กร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่พร้อมจะสร้างความเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

การประเมินผลความผูกพันพนักงาน

          พีทีจี จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความผูกพันพนักงานเป็นประจำทุกปี และได้นำผลการประเมินในปีที่ผ่านมามาวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุง โดยจากผลการลจำแนกความพึงพอใจของพนักงานตามข้อมูลที่สำรวจ พบว่า พนักงานแต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ในการพัฒนาความผูกพันของบุคลากร บริษัทจำเป็นต้องวางแผนการปรับปรุงให้สอดคล้อง กับความต้องการของพนักงานแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะพนักงานกลุ่มที่มีความสำคัญต่อบริษัท ด้วยการพิจารณาการปรับปรุงปัจจัยที่พนักงานกลุ่มดังกล่าวเลือก หรือ ปัจจัยที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งมีปัจจัยที่ควรมุ่งเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม ปัจจัยด้านการยกย่องชมเชย และเรื่องประสบการณ์พนักงาน (Employee journey) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอแนะให้แก่องค์กรในการพัฒนาปัจจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความผูกพันพนักงานและดำเนินโครงการเพื่อตอบโจทย์และเพิ่มอัตราความพึงพอใจ เช่น การสื่อสารเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้แก่ผู้บริหาร โดยรูปแบบการสื่อสารผ่านการประชุม การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การประกาศเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านระบบ Intranet ของพีทีจี และผ่าน @LINE application อีกทั้งยังมีระบบ Chat BOT ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอยตอบคำถามแก่พนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาพทางการเงิน ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความ อยู่ดี มีสุข อย่างแท้จริง

สถิติผลสำรวจความผูกพันพนักงาน


ผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความผูกพันพนักงาน

10076

10074

Loading...