สมัครแฟรนไชส์

ธุรกิจน้ำมันที่คุ้มค่า ซึ่งได้รับมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจรที่มีคุณภาพของคนไทย ต้องการขยายสถานีบริการน้ำมันแฟรนไชส์ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันที่มั่นคงตอบรับสภาพความผันผวนด้านราคาน้ำมัน และในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพีที

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบการ

มีความพร้อม
ในการลงทุนเองทั้งหมด

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือมีสิทธิ์เช่ายะยาวยาวบนที่ดิน

ที่ดินต้องมีความเหมาะสม
ตามข้อกำหนดของบริษัท

  • 1. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการลงทุนก่อสร้าง และประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเองทั้งหมด
  • 2. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์การเช่าระยะยาวบนที่ดินในทำเลที่เหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ปลอดภาระผูกพัน ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการขออนุญาต ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
  • 3. ที่ดินของผู้ประกอบการที่จะนำมาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน มีข้อกำหนดดังนี้
    • • มีหน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 25 เมตร(ยี่สิบห้าเมตร)
    • • ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงจังหวัด
    • • มีระยะห่างจากสถานีบริการน้ำมัน พีทีจี บนถนนฝั่งเดียวกันไม่ น้อยกว่า 10 กิโลเมตร (สิบกิโลเมตร) และห่างจากฝั่งตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร (สองกิโลเมตร)

สิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะสนับสนุน

ให้คำแนะนำด้านออกแบบ จัดทำแบบแปลนก่อสร้าง ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปควบคุมสถานที่ก่อสร้าง

บริษัทฯ จะให้คำแนะนำในด้านการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และจะจัดทำแบบแปลนการก่อสร้าง มอบให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไป ควบคุมดูแลภายใน สถานที่ก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน พีที

ให้คำแนะนำในการขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันและใบอนุญาตอื่นๆ

บริษัทฯ จะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสำหรับการขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน และการขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ให้คำแนะนำด้านการบริหาร และการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ งานด้านการบริหาร , การดำเนินการ ,การฝึกอบรมพนักงาน, หน้าลาน ,การบริการลูกค้า, การดูแลรักษาสถานีบริการ ,การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และความปลอดภัยอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้การดำเนินการของผู้ประกอบการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

ให้ยืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท PTG

บริษัทฯ จะให้ยืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินกิจการ เช่น ป้ายเสาสูง (ไฮเวย์) , ป้ายบอกราคาน้ำมัน ,ป้ายบอกทางเข้า-ออก, ป้ายบอก ชนิดน้ำมัน และป้าย FACIA โลโก้ พีทีจี

มีโครงการสนับสนุนอื่นๆ

บริษัทฯ จะให้มีโครงการสนับสนุนอื่นๆ เช่น โครงการประกวดสถานีบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนธงหน้าสถานีบริการ ชุดพนักงานหน้าลาน เป็นต้น

จัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย โฆษณา และประชาสัมพันธ์

บริษัทฯ จะจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ พีทีจี ตามความเหมาะสม

ผลตอบแทน

ผู้ประกอบการจะได้รับค่าการตลาดจากการดำเนินกิจการสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า พีทีจี ดังนี้

Float rate

ค่าการตลาดแบบ Float rate

มีสิทธิได้รับค่าการตลาดไม่จำกัด

ในภาวะปกติ ผู้ประกอบการมีสิทธิจะได้รับค่าการตลาดได้โดยไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับสภาวะของราคาน้ำมันในตลาดโลก

10074

Loading...