รู้จัก PTG

ความเป็นมา

เมื่อ 30 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจ ประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป คุณภาพสูงภายใน

จากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐาน ปัจจุบัน PTG ได้รับอนุมัติมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการรับ จัดเก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล) ณ คลัง น้ำมันสาขาแม่กลอง

วิสัยทัศน์

“เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต”

พันธกิจ

“ร่วมสร้างโอกาสการเติบโตกับพันธมิตร และชุมชนในทุกที่ ทั้งด้านธุรกิจพลังงานและขยายสู่บริการรอบด้านอย่างครบวงจร เพื่อเติมเต็มความสุข และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกคน”

ค่านิยม

ค่านิยมองค์กร

Breakthrough the Limit (ทลายทุกข้อจำกัด ก้าวข้ามทุกอุปสรรค)

เราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ พร้อมก้าวข้ามทุกข้อจำกัดที่เข้ามาท้าทาย เพราะเรากล้าคิด กล้าเสี่ยง กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง รวมถึงแสวงหา และไขว่คว้าทุกโอกาส เพื่อไปสู่โลกการทำงานใหม่ที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำงานที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว และไม่กลัวที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว

Embrace Empathy (มองเห็นใจของคนอื่น ใส่ใจทุกความต้องการ)

เราจะอยากรู้อยากเห็น และมองหาความต้องการแฝงของลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ พร้อมทำความเข้าอกเข้าใจ ด้วยการมองโลกผ่านสายตาของเขา เราจะตั้งคำถามสังเกต และรับฟัง เพื่อตรวจสอบความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ ความต้องการ ของอีกฝ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเกินความคาดหมาย มากไปกว่าเราจะร้องขอข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาสิ่งที่เราส่งมอบในทุกมิติต่อไป

Succeed Together (เชื่อมต่อทุกคุณค่า สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน)

เราจะยึดเป้าหมายเดียวกัน และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อบรรลุผลสำเร็จไปด้วยกัน ด้วยการทำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจ พร้อมบูรณาการทุกความเชี่ยวชาญ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นมืออาชีพ และหมั่นสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน

Cultivate Trust (เติมเต็มความไว้วางใจซึ่งกันและกัน)

เราคิด ตัดสินใจ และลงมือดำเนินธุรกิจโดยมองผลลัพธ์ระยะยาว เราจึงปลูกฝังจริยศาสตร์ในแต่ละวิชาชีพ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในองค์กร ผ่านการแสดงออกถึงการมอบอำนาจ ให้ความเคารพแก่คนทำงานทุกระดับ ทั้งยังสร้าง ความโปร่งใสในการทำงาน คำนึงถึงผลกระทบของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนตลอดไป
Loading...