รู้จัก PTG

ความเป็นมา

เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ในวันที่ 21 มีนาคม 2531 บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นบนความตั้งใจ ประกอบกิจการคลังน้ำมัน และค้าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับชุมชน ผู้ประกอบการประมงและโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นจากภาคใต้ของประเทศไทย จากบริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนสู่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป คุณภาพสูงภายใน

จากความมุ่งมั่นประกอบกิจการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐาน ปัจจุบัน PTG ได้รับอนุมัติมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับการรับ จัดเก็บและจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล) ณ คลัง น้ำมันสาขาแม่กลอง

วิสัยทัศน์

“ PT ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ ”

พันธกิจ

01

สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งคู่ค้า
และผู้ใช้บริการทุกคน

02

บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และ
บูรณาการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่า
ให้แก่องค์กรและคู่ค้าทุกคน

03

มีความรับผิดชอบ
และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม CTIC

CTIC กุญเเจสู่การพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง

CUSTOMER SERVICE

การแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับฟัง และเข้าใจลูกค้า (ทั้งภายใน และภายนอกองคค์กร) การรับรู้ถึงความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนอง ต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

TEAM WORK

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม

INTEGRITY & ETHIC

ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการทำงาน รวมทั้งการผลักดันให้สมาชิกในทีมเคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของบริษัท

CONTINUOUS IMPROVEMENT

การคิดหาวิธีการที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบงานกระบวนการ และขั้นตอนงานใหม่ๆ แทนที่ระบบงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
Loading...