ธุรกิจโลจิสติกส์น้ำมัน

ความเป็นมาของพีทีจีโลจิสติกส์

ธุรกิจโลจิสติกส์น้ำมัน ได้ก่อตั้งมาเพื่อรองรับและสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขนส่งน้ำมัน เข้าคลังน้ำมันสาขาต่างๆ และการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้าทั้ง COCO และ DODO พีทีจี -โลจิสติกส์ สามารถรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ และดำเนินธุรกิจที่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัย และชีวอนามัยของคนในสังคม

ประสบการณ์

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งและใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งน้ำมัน ตามมาตรา 12 ในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2535 และดำเนินธุรกิจจนกระทั่งปัจจุบัน

มาตรฐานของพีทีจีโลจิสติกส์

มาตรฐานของรถบรรทุก

มาตรฐานของรถบรรทุก พีทีจีโลจิสติกส์ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการขับขี่ โดยรถบรรทุกทั้งหมด เป็นรถที่มีความปลอดภัยสูง ได้แก่ VOLVO และ ISUZU ส่วนรถสิบล้อ จะเป็นรถISUZU ทั้งหมด และตัวแท้งค์น้ำมันต่อจากอู่ชั้นนำของเอเชีย มีมาตรฐานรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ว่าจะเป็น NFPA 385 และ PT2 เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบโครงสร้างของแท้งค์น้ำมัน และส่วน - ประกอบต่างๆ สำหรับรถบรรทุกน้ำมันรวมถึงตัวแท้งค์น้ำมันมีการวัดน้ำ (Calibrate) ตามระยะที่กฎหมายกำหนดทุก 3 ปี ,การขอใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน (ธนพ.2) ทุกปี

มาตรฐานการควบคุมพนักงานขับรถ และรถบรรทุกน้ำมัน

มีระบบตรวจติดตามยานพาหนะ(GPS) , กล้องวงจรปิด (MDVR) โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ คอยตรวจสอบพฤติกรรมและรับเรื่องเพื่อประสานงานการจัดส่งตลอด 24 ชม. ,กล่องควบคุมความเร็ว เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ ,การควบคุมชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ,กฎระเบียบของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ Utilize รถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

มาตรฐานการบริหารจัดการ พนักงานขับรถ

 • พนักงานขับรถของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • 1. มีใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่ 4
 • 2. ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม100%
 • 3.ผ่านการอบรมได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานถังขนส่งน้ำมัน จากกรมธุรกิจพลังงาน
 • 4. อบรมหลักสูตรของพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ,ขั้นตอนการจัดส่งน้ำมัน ฯลฯ และมีการ Refresh ทุกปี

มาตรฐานในส่วนงานจัดส่ง

มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่งตั้งแต่การรับคำสั่ง จนถึงการส่งมอบสินค้า โดยแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ มีคู่มือการ ปฏิบัติงานขนส่ง และกฎระเบียบในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก , กรมธุรกิจพลังงาน และกระทรวงแรงงาน อีกทั้งคำนึงถึงด้านความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัท และของลูกค้า โดยลักษณะของรูปแบบการขนส่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. รถวิ่งโอนระหว่างคลัง

โดยจะมีจุดพักรถหรือ Fleet รถขนาดใหญ่ ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นจุดจอดพักผ่อน และจุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อนที่พนักงานจะทำการเข้ารับน้ำมันที่โรงกลั่น เพื่อจัดส่งกระจายไปตามคลัง น้ำมันต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมี 9 คลัง คือ คลังสระบุรี คลังปักธงชัย คลังขอนแก่น คลังพิษณุโลก คลังนครสวรรค์ คลังลำปาง คลังแม่กลอง คลังชุมพร และ คลังสุรินทร์ ใช้รถเซมิเทรลเลอร์แท้งค์ อลูมิเนียมขนาดความจุ 45,000 ลิตร ในการจัดส่ง ซึ่งมีการบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด เพื่อความได้เปรียบทาง การแข่งขัน และกำไรทางธุรกิจ

2. รถวิ่งจัดส่งลูกค้าประจำคลัง

รถที่ใช้มีทั้งรถสิบล้อแท้งค์อลูมิเนียม ขนาดความจุ 20,000 ลิตร ระยะทางในการขนส่งไม่เกิน 150 กิโลเมตร แต่ถ้าระยะทางมากกว่า เราจะใช้รถเซมิเทรลเลอร์ แท้งค์อลูมิเนียม ขนาดความจุ 45,000 ลิตร เพื่อลดต้นทุนการขนส่งระยะทางไกล

รถขนส่ง

จำนวนรถขนส่ง

บริษัทฯ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มรถบรรทุกน้ำมันทุกปี เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ณ ปัจจุบันมีรถทั้งหมด 503 คัน รายละเอียดดังนี้

10067

10068 10069 10070 10071
น้ำมัน
22 Wheel Semi -Trailers 226 10 ล้านลิตร/วัน
10 Wheel Truck 227 5 ล้านลิตร/วัน
แก๊ส LPG
22 Wheel Semi -Trailers 15 150 ตัน/วัน
10 Wheel Truck 6 15 ตัน/วัน
น้ำมันปาล์ม
โอเลอิน
22 Wheel Semi -Trailers 1 30 ตัน/วัน
10 Wheel Truck 3 45 ตัน/วัน
10072 478

ประเภทรถขนส่ง

รถบรรทุกเทรลเลอร์แท้งค์อลูมิเนียม

ความจุ 45,000 ลิตร

รถบรรทุกสิบล้อแท้งค์อลูมิเนียม

ความจุ 20,000 ลิตร

แนวทางการบริหารจัดการ

รถบรรทุกน้ำมัน

 • • รถเซมิเทรลเลอร์แท้งค์อลูมิเนียมความจุ 45,000 ลิตร จำนวน 226 คัน
 • • รถสิบล้อแท้งค์อลูมิเนียมความจุ 20,000 ลิตร จำนวน 277 คัน
 • • รถมาตรฐานการผลิต ADR-2012 , TP-II
 • • แท้งค์ได้ผ่านการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงาน พร้อมออกใบรับรอง
 • • แท้งค์ผ่านการสอบเทียบจากกองชั่งตวงวัด พร้อมใบรับรองทุกคัน
 • • มีใบรับแจ้งมาตรา 12 ทวิ ทุกคัน
 • • รถทุกคันติดตั้ง GPS แบบ Real Time ตามกฎหมายทุกคัน
 • • รถทุกคันติดตั้ง กล้อง 4 ตัว แบบ Real Time ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 1 เดือน
 • • พนักงานขับรถ 2 คน/คัน
 • • บริหารจัดการภายใต้มาตรฐาน ISO-9001
 • • รถทุกคันมีประกันภัยประเภท 1 รวมทั้งประกันภัยสินค้า
 • • พนักงานขับรถทุกคนมีการตรวจสภาพรถประจำทุกวันก่อนออกเดินทาง

ทีมงานช่าง

Thailand Kaizen Award 2019

(Silver Award)

Thailand Kaizen Award 2017

(Silver Award)

• มีศูนย์ซ่อมรถบรรทุกของตัวเองเพื่อบริหารต้นทุนค่าซ่อม ระยะเวลาการซ่อมให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ใหญ่พีทีหนองแค

• มีศูนย์ซ่อมรถบรรทุกของตัวเองเพื่อบริหารต้นทุนค่าซ่อม ระยะเวลาการซ่อมให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์พีทีศรีราชา

ทีมงาน Operation

 • • เจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กล้อง 24 ชั่วโมง 8 ท่าน
 • • กำหนดจุดจอดตามที่บริษัทกำหนด
 • • พขร. ปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน
 • • มีทีมอบรมตามมาตรฐานของบริษัท และวิทยากรด้านนอกมาให้ความรู้
 • • มีทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
 • • การบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบบริษัท
 • • มีทีมช่างและวิศวกรเครื่องกล ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุง และตรวจสภาพตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้มี ผลกระทบกับลูกค้า
 • • มีการจัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ และคลิป VDO ส่งให้กับลูกค้ากรณีร้องขอหรือเกิดเคส
 • • มีนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนในด้านการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมทั้งช่วยสร้าง ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
 • • มีมาตรฐานและความปลอดภัยครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางการขนส่ง

การควบคุมความปลอดภัย

 • • อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถ,ทบทวนกฎระเบียบ กฎหมาย,เน้นย้ำความปลอดภัย
 • • ตรวจวัดแอลกอฮอล์ สุ่มตรวจสารเสพที่หน้างาน
 • • กิจกรรม safety awareness/ morning talk / kyt พขร. อาทิ เรื่อง การลงน้ำมัน การใช้ความเร็ว/ใช้โทรศัพท์ เป็นต้น
 • • สุ่มตรวจความพร้อมของรถอีกครั้ง เช่น วัดปริมาณแป้นน้ำมัน,อุปกรณ์ความปลอดภัย ประจำรถ เป็นต้น
 • • มีเจ้าหน้าที่คอยดูคิวการโหลดให้กับ พขร. เพื่อให้ พขร.ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วงระหว่างรอคิว ในการโหลดน้ำมัน
 • • มีสวัสดิการแจกเครื่องดื่มเพื่อสร้างความสดชื่น ลดภาวะการหลับในจากการขับรถ ให้กับพขร.ทุกวัน
Loading...