ความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน

การป้องกันการล่วงละเมิดและการไม่ปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ

พีทีจี เคารพความแตกต่างของพนักงานที่หลากหลาย และมุ่งปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมบนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายแรงงาน ไปจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในเรื่องการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ "อยู่ดี มีสุข" ให้แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการบังคับใข้นโยบายป้องกันการล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการเพื่อห้ามมิให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมกระทำการล่วงละเมิด (Harassment) ต่อพนักงานของกลุ่มบริษัท และมุ่งเน้นให้สถานประกอบกิจการเคารพต่อความหลากหลาย และปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในทุกกรณี โดยกำหนดให้มีมาตรการที่ขัดเจนในการลงโทษผู้กระทำการล่วงละเมิดและเลือกปฏิบัติ ตั้งแต่การตักเตือนทางวาจา การพักงาน และการให้พ้นจากสภาพการจ้างงาน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างพนักงานหญิงและพนักงานชายให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม อีกทั้งมอบโอกาสการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่างจากความหลากหลายทางเพศในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดนโยบายป้องกันการล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ

มาตรการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ

พีทีจี กำหนดให้ขั้นตอนการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยกำหนดให้มีมาตราการที่ชัดเจนในการลงโทษผู้กระทำการล่วงละเมิดและเลือกปฏิบัติในรูปแบบดังต่อไปนี้

• การตักเตือนทางวาจา
• การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
• การพักงาน
• การให้พ้นจากสภาพการจ้างงาน

ความหลากหลายที่ พีทีจี

สัดส่วนพนักงานหญิง (%)

ตัวชี้วัดความหลากหลาย หน่วย ประจำปี 2565
พนักงานหญิง คน 12,638
% ของพนักงานทั้งหมด 63.59
ผู้บริหารหญิงทั้งหมด คน 63
% ของผู้บริหารทั้งหมด 35.49
ผู้บริหารหญิงระดับสูง คน 10
% ของผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 22.22
ผู้บริหารหญิงระดับต้น คน 53
% ของผู้บริหาระดับต้นทั้งหมด 39.85
ผู้บริหารหญิงที่อยู่ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ทั้งหมด คน 14
% ของผู้บริหารที่อยู่ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ทั้งหมด 29.17
ผู้บริหารหญิงที่อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ คน 70
% ของตำแหน่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 32.41

สัดส่วนค่าตอบแทน

ระดับชั้น สัดส่วน (ค่าตอบแทนพนักงานหญิงโดยเฉลี่ย / ค่าตอบแทนพนักงานชายโดยเฉลี่ย)
ผู้บริหารระดับสูง (เงินเดือน) 1.05
ผู้บริหารระดับสูง (เงินเดือนและอื่น ๆ) 1.11
ระดับผู้บริหาร (เงินเดือน) 1.04
ระดับผู้บริหาร (เงินเดือนและอื่น ๆ) 1.02
พนักงานที่ไม่อยู่ในระดับบริหาร 0.74
ตัวชี้วัด ส่วนต่างเงินเดือนและโบนัสระหว่างพนักงานหญิงและชาย (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างเงินเดือน 19
ค่ามัธยฐานส่วนต่างเงินเดือน -2
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างโบนัส 26
ค่ามัธยฐานส่วนต่างโบนัส 18

10076

10074

Loading...