ความยั่งยืน

นโยบายและกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน บริษัทได้ผนวกเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ที่เน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้มีการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการระบุและประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ (Materiality) เพื่อ นำมาจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดแนวทางการจัดการความยั่งยืน

ดาวโหลดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการกำหนดกลยุทธ์ โดยเน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคม

“ Fuel Value to Community Living ”

สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และคู่ค้าพันธมิตรต่อไปในระยะยาว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการแบ่งปันคุณค่า (Share Value) และ การพัฒนาคุณค่า (Develop Value) จากภายในสู่ภายนอก ซึ่งรวมถึงชุมชน และสังคม ในรูปแบบต่างๆร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาแผน/ แนวทางในการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเสีย

ขั้นตอนที่ 1

ระบุผู้ที่มีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2

ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 3

จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 • 1. ระบุผู้ที่มีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจ

  ผู้มีส่วนได้เสียล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการวิเคราะห์โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างไร
 • 2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย

  ดำเนินการการจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความปลอดภัย
 • 3. จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

  เมื่อบริษัททำการระบุผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนแล้ว จึงทำการพิจารณาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อดำเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป
 • 4. ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  ดำเนินการระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความแตกต่างกันตามลักษณะองค์กร พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วน ได้เสียจากกระบวนการมีส่วนร่วมมากำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยผลการวิเคราะห์ข้างต้นจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ก่อนการนำเสนอและรายงานต่อคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณา

ในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยจัดลำดับและแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้น 2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า 5. ชุมชน 6. หน่วยงานราชการ และ 7. สถาบันการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความคาดหวัง

1. ผู้ถือหุ้น

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นกู้ นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, การประชุมนักวิเคราะห์,การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส, Road Showในประเทศและต่างประเทศ
 • - ผลตอบแทนจากราคาหุ้น เงินปันผล และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • - ผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ

2. ลูกค้า

(ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ)
สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, พบปะลูกค้า, Call Center (1614), Whistleblowing, ข้อร้องเรียนลูกค้า, สื่อสังคมออนไลน์
 • - ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนดปลอดภัยในการใช้งาน
 • - ได้รับบริการที่ดีและเป็นมาตรฐาน
 • - มีผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่หลากหลาย

3. พนักงาน

(พนักงาน และผู้บริหาร)
Employee engagement survey, ประชุมคณะกรรมการบุคคล นายจ้าง/ลูกจ้าง, ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ, Exit interview,Salary survey, กระบวนการประเมินค่างานและทบทวนโครงสร้าง-เงินเดือน, ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
 • - รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ
 • - ความปลอดภัยในการทำงาน
 • - การส่งเสริมเรียนรู้และการพัฒนา
 • - ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • - ผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ
 • - มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. คู่ค้า

(ผู้ขายวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุอุปกรณ์, ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ Outsource)
ประเมิน Supplier, Call Center (1614), Whistleblowing, การประชุมกับคู่ค้า/ผู้รับเหมา, เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า
 • - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา
 • - ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ชำระค่าสินค้าและบริการตรงตามเวลา

5. ชุมชน

(ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบพื้นที่สถานประกอบการ)
ลงพื้นที่สอบถามชุมชน, เข้าร่วมประชุมกับชุมชน, ข้อร้องเรียนจากคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, กิจกรรม Safety Week
 • - ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน
 • - ความปลอดภัยในชีวิต และที่อยู่อาศัย
 • - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

6. หน่วยงานราชการ

(หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล)
เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ, กฏหมายใหม่, หนังสือที่ได้รับจากภาครัฐ
 • - ปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย และนโยบายที่กำหนด
 • - ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ราชการ
 • - จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

7. สถาบันการเงิน

(เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อ)
การประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันการเงิน ผลการประเมินของสถาบันการเงิน
 • - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนดในสัญญา รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • - จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • - ผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัท ได้ทำการประเมินประเด็นะสำคัญด้านความยั่งยืน ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขตของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการดำเนินงาน และความพร้อมของข้อมูลตลอดจนผลกระทบที่อาจส่งผลต่อภายนอกองค์กร

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำคัญ

ขั้นตอนที่ 1

ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Identification)

ขั้นตอนที่ 2

จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization)

ขั้นตอนที่ 3

ทวนสอบประเด็นสำคัญ (Validation)
 • 1. ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Identification)

  บริษัทได้ร่วมกันกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มของธุรกิจโลก และประเด็นสำคัญของอุตสาหกรรมใกล้เคียง
 • 2. จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization)

  จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตามความสำคัญ 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย โดยรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมในระดับ มาก และปานกลางเท่านั้น
 • 3. ทวนสอบประเด็นสำคัญ (Validation)

  รวบรวมและสรุปผลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อเสนอให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ทบทวน พิจารณา รับรองผลการประเมินประเด็นสำคัญ และพิจารณาเห็นชอบให้มีการเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้นำผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ของปี 2561 มาใช้กำหนดเนื้อหาในรายงาน โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อประเด็นให้เหมาะสมกับองค์กร ในมิติสังคม คือ ประเด็นเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน และตัวชี้วัด

บริษัทได้จัดลำดับความสำคัญออกมาเป็น 11 ประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI Standards ดังนี้

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
ตัวชี้วัดของบริษัท ความสอดคล้อง กับ GRI ความสอดคล้อง กับ SDGs
1. การกำกับดูแล กิจการที่ดี
- ผลประเมินการกำกับผลสำรวจ การกำกับดูแลกิจ การบริษัทจดทะเบียน(CGR) 205-2 8,16
- จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 205-3
7. การพัฒนาสังคมและชุมชน
- จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 8,11
- จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 404-1 3,8,11
- จำนวนพนักงาน ที่ได้รับการ Training ตาม Roadmap ที่วางไว้
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 403-2
2. การบริหารความเสี่ยง
- การจัดการ ติดตามและทบทวนความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 102-30 8
4. นวัตกรรม
- จำนวนโครงการที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม 9
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
- คู่ค้ารายสำคัญ ที่รับทราบ Supplier code of conduct 16
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ 8
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 8. ก๊าซเรือนกระจก
- จำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยสำคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม 307-1 12,7,13
 • 9. พลังงาน
 • 10. น้ำ
 • 11. ขยะ ของเสีย และมลพิษ
- ปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน 302-1
- ปริมาณค่าไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่าน สถานีบริการ COCO
- ปริมาณค่าน้ำต่อยอดขายน้ำมันผ่าน สถานีบริการ COCO

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGS

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัท ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยบริษัทมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษัท ได้พิจารณาแล้วพบว่ามี 9 เป้าหมายที่สอดคล้องกับบริษัท ได้แก่ เป้าหมายที่ 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16
เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็นความยั่งยืน การดำเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท ประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
มิติเศรษฐกิจ
8 : ส่งเสริมการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

8.1 รักษาการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ

8.2 เพิ่มความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ ยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้น การสร้างมูลค่าเพิ่มและ สนับสนุนการใช้แรงงานในภาค อุตสาหกรรม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • - สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • - ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2561-2562/ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากบริษัทจด ทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD)
 • - สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • - สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
 • - สร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • - ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • - เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานให้องค์กรอื่นๆ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • - มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • - จัดทำมาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการที่สถานีบริการ
 • - มีโครงการ Max Camp ซึ่งเป็นจุดพักรถสำหรับลูกค้าและนักเดินทาง
 • - พัฒนา Mobile Application PT Max rewards
 • - สร้างความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเดิม และส่งเสริมการสร้างฐานลูกค้าใหม่
 • - สามารถควบคุมคุณภาพของการบริการในสถานีบริการ
 • - ช่วยลดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมและชุมชน
การบริหารความเสี่ยง
 • - มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
 • - สร้างความตระหนักถึงความสำคัญการบริหารความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 • - สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยรวมให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
 • - ลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

8.5 จ้างงานเต็มอัตราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้ชายและผู้หญิงทุกคน รวมถึงเยาวชน และผู้พิการ

การพัฒนาสังคม และชุมชน
 • มีโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการของบริษัท
 • - ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างคนพิการในสถานประกอบการ
 • - ได้รับบริการ/ การปฏิบัติจากพนักงานของคนพิการที่เป็น ส่วนหนึ่งในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท
 • - สร้างโอกาส และความ เท่าเทียมทางอาชีพให้กลุ่มคน พิการ เพื่อให้มีรายได้ สามารถ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
 • - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะ เป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • - มีการวัดระดับความผูกพัน ของพนักงานที่มีต่อองค์กร อย่างสม่ำเสมอ
 • - จัดตั้งคณะกรรมการ สวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรวมกลุ่มในการหารือกับบริษัท
 • - จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ สวัสดิการปัจจุบัน และความคาดหวังต่อสวัสดิการในอนาคต
 • - พัฒนาศักยภาพของ พนักงานตาม Training Road Map
 • - ได้รับความคิดเห็นจากพนักงานที่หลากหลาย ในการกำหนดแนวทางพัฒนาบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการเติบโตร่วมกับองค์กรไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • - เพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน
 • พนักงานมีความสุขในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีศักยภาพของสังคม ช่วยสร้างและพัฒนาคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน เช่น การมีส่วนร่วมกับชุมชน การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่ม ผู้ต้องการโอกาสในสังคม เป็นต้น
16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • - มีคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธรรมาภิบาล และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • - ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC)
 • - มีมาตรการการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส
 • - มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • - ลดต้นทุนในการดำเนินการ
 • - ลดการทุจริต คอร์รัปชั่นในสังคม ทั้งภาคธรัฐ และภาคเอกชน
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
 • - มีการจัดทำนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า และจรรณยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
 • - ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตลอดสาย ห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และยังให้ความสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยงที่ เกิดจากคู่ค้า
 • - มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • - บริษัทคู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต และลดการทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสังคม
9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

9.2 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านและยั่งยืน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงให้อุตสาหกรรมมีความยั่งยืน โดยเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นวัตกรรม
 • - มีโครงการ พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่ง เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการผลิตแบบ Zero Waste
 • - ได้รับรางวัลเหรียญทองและ เหรียญเงินจากการเข้าประกวดรางวัล Thailand Kaizen Awards 2019
 • - จัดตั้งส่วนงาน Business Innovation and Incubation ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลงานด้าน นวัตกรรมโดยเฉพาะ
 • - สามารถนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
 • - บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • - ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจ
 • - พัฒนาสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • - ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะถูกส่งกลับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
มิติสังคม
1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1.1 ขจัดปัญหาความยากจน

การพัฒนาสังคม/ ชุมชน
 • - มีนโยบายการสรรหา พนักงานประจำสถานีบริการ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในพื้นที่ โดยการประกาศรับสมัครพนักงานที่อาศัยอยู่ ใกล้เคียงกับสถานีบริการที่จะ เปิดใหม่
 • - มีโครงการ ชีวิตดี มีอาชีพ PT จัดให้เป็นโครงการที่ PT สนับสนุนเสริมสร้างอาชีพให้ คนในท้องถิ่น
 • - พนักงานประจำมีความเข้าใจ และสามารถให้บริการคนใน พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
 • - สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้มีงานทำ และสามารถดูแลตนเองได้
11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความทั่วถึงปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

11.1 สร้างหลักประกันการ บริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ตลอดจนยกระดับการพัฒนาชุมชนแออัด

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมที่ปลอดภัย และยั่งยืน สำหรับทุกคน และพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน

การพัฒนาสังคม/ ชุมชน
 • - ส่งเสริมให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่ พนักงานในบริษัท และบุคคล ภายนอก
 • - มีโครงการขับขี่ปลอดภัยไปกับพีทีประจวบ เอฟซี โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • - สร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
 • - สร้างความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 • - คนในท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย ช่วยลดปัญหาสังคม
 • - คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น
มิติสิ่งแวดล้อม
7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน

7.2 เพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในสมดุลการใช้พลังงาน

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

พลังงานก๊าซเรือนกระจกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • - มีโครงการส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการใช้พลังงานสะอาด
 • - ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ปิด ไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิก การใช้งานหรือหมดความจำเป็น ต้องใช้งาน และกำหนดช่วงเวลา เปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วง เวลาที่ใช้งาน
 • - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ในปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา
 • - ลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายบริษัทลดลง
 • - ลดค่าไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมัน
 • - ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13 : ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ

13.3 สร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และสถาบันในการบรรเทาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัว และลดผลกระทบ

 • - มีโครงการโซลาร์รูฟสถานีบริการน้ำมัน
 • - มีการใช้น้ำมัน B20 กับรถขนส่งของบริษัท
12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

12.2 บริหารจัดการอย่างยั่งยืน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

12.4 บริหารจัดการสารเคมีและของเสียทุกประเภทอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

12.5 ลดการสร้างขยะในปริมาณมากโดยวิธีการป้องกันลดการใช้ รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม

ขยะ ของเสีย และมลพิษ
 • - มีการกำหนดเป้าหมายในด้านสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการมลพิษและของเสียให้มีประสิทธิภาพ
 • - มีการควบคุมสารเคมีที่เป็นอันตรายและส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต
 • - มีการควบคุมมลพิษ และของเสียไม่ให้เกินกว่าค่าที่กฏหมายกำหนด
 • - มีโครงการยางหล่อดอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยางให้คุ้มค่ามากขึ้น และช่วยลดขยะของยางที่ไม่ใช้งานแล้ว
 • - บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • - ประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กร
 • - ควบคุมมลพิษ/ ลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสังคม/ ชุมชน
 • ในปี 2562 บริษัทมีโครงการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณป่าชายเลนใกล้คลังน้ำมันแม่กลอง เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ ร่วมกันสร้างสุขแก่ชุมชน เป็นโครงการ อนุรักษ์ร่วมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และโครงการ พัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น : สำนักงานเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง สำนัก งานบริหารจัดหาทรัพยากรฯโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ รพ.สต.บ้านฉู่ฉี่ และผู้นำชุมชน โดยมี เป้าหมาย สร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของเด็กนักเรียน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน
 • - สร้างความร่วมมือในการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัท กับหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
 • -สร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนของเด็กนักเรียน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน
 • - เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบคลังน้ำมันเพื่อขยายไปยังชุมชนอื่นในพื้นที่ต่างๆต่อไป

รายการพัฒนาความยั่งยืน

รายการพัฒนาความยั่งยืน (อังกฤษ)

PDF 77.64 MB

รายการพัฒนาความยั่งยืน (ไทย)

PDF 66.4 MB

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาแผน/ แนวทางในการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเสีย

ขั้นตอนที่ 1

ระบุผู้ที่มีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 2

ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 3

จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่ 4

ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 • 1. ระบุผู้ที่มีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจ

  ผู้มีส่วนได้เสียล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการวิเคราะห์โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างไร
 • 2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย

  ดำเนินการการจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน กฎระเบียบข้อบังคับ ภาพลักษณ์ชื่อเสียง และความปลอดภัย
 • 3. จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

  เมื่อบริษัททำการระบุผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนแล้ว จึงทำการพิจารณาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อดำเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป
 • 4. ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

  ดำเนินการระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความแตกต่างกันตามลักษณะองค์กร พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วน ได้เสียจากกระบวนการมีส่วนร่วมมากำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยผลการวิเคราะห์ข้างต้นจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ก่อนการนำเสนอและรายงานต่อคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณา

ในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยจัดลำดับและแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้น 2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า 5. ชุมชน 6. หน่วยงานราชการ และ 7. สถาบันการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความคาดหวัง

1. ผู้ถือหุ้น

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผู้ถือหุ้นกู้ นักวิเคราะห์ สถาบันการเงิน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, การประชุมนักวิเคราะห์,การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส, Road Showในประเทศและต่างประเทศ
 • - ผลตอบแทนจากราคาหุ้น เงินปันผล และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 • - ผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ

2. ลูกค้า

(ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ)
สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, พบปะลูกค้า, Call Center (1614), Whistleblowing, ข้อร้องเรียนลูกค้า, สื่อสังคมออนไลน์
 • - ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนดปลอดภัยในการใช้งาน
 • - ได้รับบริการที่ดีและเป็นมาตรฐาน
 • - มีผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่หลากหลาย

3. พนักงาน

(พนักงาน และผู้บริหาร)
Employee engagement survey, ประชุมคณะกรรมการบุคคล นายจ้าง/ลูกจ้าง, ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ, Exit interview,Salary survey, กระบวนการประเมินค่างานและทบทวนโครงสร้าง-เงินเดือน, ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
 • - รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ
 • - ความปลอดภัยในการทำงาน
 • - การส่งเสริมเรียนรู้และการพัฒนา
 • - ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • - ผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ
 • - มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. คู่ค้า

(ผู้ขายวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุอุปกรณ์, ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ Outsource)
ประเมิน Supplier, Call Center (1614), Whistleblowing, การประชุมกับคู่ค้า/ผู้รับเหมา, เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า
 • - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา
 • - ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ชำระค่าสินค้าและบริการตรงตามเวลา

5. ชุมชน

(ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบพื้นที่สถานประกอบการ)
ลงพื้นที่สอบถามชุมชน, เข้าร่วมประชุมกับชุมชน, ข้อร้องเรียนจากคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, กิจกรรม Safety Week
 • - ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน
 • - ความปลอดภัยในชีวิต และที่อยู่อาศัย
 • - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

6. หน่วยงานราชการ

(หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล)
เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ, กฏหมายใหม่, หนังสือที่ได้รับจากภาครัฐ
 • - ปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย และนโยบายที่กำหนด
 • - ให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานกับหน่วยงาน ราชการ
 • - จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

7. สถาบันการเงิน

(เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อ)
การประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาบันการเงิน ผลการประเมินของสถาบันการเงิน
 • - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนดในสัญญา รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • - จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
 • - ผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัท ได้ทำการประเมินประเด็นะสำคัญด้านความยั่งยืน ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขตของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการดำเนินงาน และความพร้อมของข้อมูลตลอดจนผลกระทบที่อาจส่งผลต่อภายนอกองค์กร

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำคัญ

ขั้นตอนที่ 1

ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Identification)

ขั้นตอนที่ 2

จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization)

ขั้นตอนที่ 3

ทวนสอบประเด็นสำคัญ (Validation)
 • 1. ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Identification)

  บริษัทได้ร่วมกันกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มของธุรกิจโลก และประเด็นสำคัญของอุตสาหกรรมใกล้เคียง
 • 2. จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Prioritization)

  จัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกลุ่มประเด็นจะถูกแบ่งตามความสำคัญ 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย โดยรายงานฉบับนี้จะครอบคลุมในระดับ มาก และปานกลางเท่านั้น
 • 3. ทวนสอบประเด็นสำคัญ (Validation)

  รวบรวมและสรุปผลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อเสนอให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ทบทวน พิจารณา รับรองผลการประเมินประเด็นสำคัญ และพิจารณาเห็นชอบให้มีการเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทได้นำผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ของปี 2561 มาใช้กำหนดเนื้อหาในรายงาน โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อประเด็นให้เหมาะสมกับองค์กร ในมิติสังคม คือ ประเด็นเรื่องบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน และตัวชี้วัด

บริษัทได้จัดลำดับความสำคัญออกมาเป็น 11 ประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI Standards ดังนี้

ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
ตัวชี้วัดของบริษัท ความสอดคล้อง กับ GRI ความสอดคล้อง กับ SDGs
1. การกำกับดูแล กิจการที่ดี
- ผลประเมินการกำกับผลสำรวจ การกำกับดูแลกิจ การบริษัทจดทะเบียน(CGR) 205-2 8,16
- จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ 205-3
7. การพัฒนาสังคมและชุมชน
- จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 8,11
- จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 404-1 3,8,11
- จำนวนพนักงาน ที่ได้รับการ Training ตาม Roadmap ที่วางไว้
- อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 403-2
2. การบริหารความเสี่ยง
- การจัดการ ติดตามและทบทวนความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 102-30 8
4. นวัตกรรม
- จำนวนโครงการที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม 9
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
- คู่ค้ารายสำคัญ ที่รับทราบ Supplier code of conduct 16
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ 8
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 8. ก๊าซเรือนกระจก
- จำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยสำคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม 307-1 12,7,13
 • 9. พลังงาน
 • 10. น้ำ
 • 11. ขยะ ของเสีย และมลพิษ
- ปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน 302-1
- ปริมาณค่าไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่าน สถานีบริการ COCO
- ปริมาณค่าน้ำต่อยอดขายน้ำมันผ่าน สถานีบริการ COCO

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGS

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัท ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยบริษัทมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยบริษัท ได้พิจารณาแล้วพบว่ามี 9 เป้าหมายที่สอดคล้องกับบริษัท ได้แก่ เป้าหมายที่ 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16
เป้าหมายที่ เป้าประสงค์ ประเด็นความยั่งยืน การดำเนินการ ประโยชน์ต่อบริษัท ประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
มิติเศรษฐกิจ
8 : ส่งเสริมการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

8.1 รักษาการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ

8.2 เพิ่มความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ ยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้น การสร้างมูลค่าเพิ่มและ สนับสนุนการใช้แรงงานในภาค อุตสาหกรรม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • - สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • - ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2561-2562/ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • - ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากบริษัทจด ทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD)
 • - สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • - สร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
 • - สร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • - ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • - เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานให้องค์กรอื่นๆ
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • - มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าอย่างยั่งยืน
 • - จัดทำมาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการให้บริการที่สถานีบริการ
 • - มีโครงการ Max Camp ซึ่งเป็นจุดพักรถสำหรับลูกค้าและนักเดินทาง
 • - พัฒนา Mobile Application PT Max rewards
 • - สร้างความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเดิม และส่งเสริมการสร้างฐานลูกค้าใหม่
 • - สามารถควบคุมคุณภาพของการบริการในสถานีบริการ
 • - ช่วยลดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสังคมและชุมชน
การบริหารความเสี่ยง
 • - มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
 • - สร้างความตระหนักถึงความสำคัญการบริหารความเสี่ยง รวมถึงส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
 • - สามารถจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยรวมให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
 • - ลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

8.5 จ้างงานเต็มอัตราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับผู้ชายและผู้หญิงทุกคน รวมถึงเยาวชน และผู้พิการ

การพัฒนาสังคม และชุมชน
 • มีโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการของบริษัท
 • - ปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างคนพิการในสถานประกอบการ
 • - ได้รับบริการ/ การปฏิบัติจากพนักงานของคนพิการที่เป็น ส่วนหนึ่งในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท
 • - สร้างโอกาส และความ เท่าเทียมทางอาชีพให้กลุ่มคน พิการ เพื่อให้มีรายได้ สามารถ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
 • - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะ เป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • - มีการวัดระดับความผูกพัน ของพนักงานที่มีต่อองค์กร อย่างสม่ำเสมอ
 • - จัดตั้งคณะกรรมการ สวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรวมกลุ่มในการหารือกับบริษัท
 • - จัดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ สวัสดิการปัจจุบัน และความคาดหวังต่อสวัสดิการในอนาคต
 • - พัฒนาศักยภาพของ พนักงานตาม Training Road Map
 • - ได้รับความคิดเห็นจากพนักงานที่หลากหลาย ในการกำหนดแนวทางพัฒนาบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการเติบโตร่วมกับองค์กรไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
 • - เพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน
 • พนักงานมีความสุขในการทำงาน เป็นแรงงานที่มีศักยภาพของสังคม ช่วยสร้างและพัฒนาคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน เช่น การมีส่วนร่วมกับชุมชน การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่ม ผู้ต้องการโอกาสในสังคม เป็นต้น
16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ

16.5 ลดการทุจริตและการรับสินบนทุกรูปแบบ

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วมและมีความเป็นตัวแทนที่ดีในทุกระดับการตัดสินใจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • - มีคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธรรมาภิบาล และ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • - ผ่านการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC)
 • - มีมาตรการการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ให้ ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส
 • - มีมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • - ลดต้นทุนในการดำเนินการ
 • - ลดการทุจริต คอร์รัปชั่นในสังคม ทั้งภาคธรัฐ และภาคเอกชน
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
 • - มีการจัดทำนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า และจรรณยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
 • - ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตลอดสาย ห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และยังให้ความสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยงที่ เกิดจากคู่ค้า
 • - มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • - บริษัทคู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต และลดการทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสังคม
9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

9.2 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านและยั่งยืน

9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงให้อุตสาหกรรมมีความยั่งยืน โดยเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นวัตกรรม
 • - มีโครงการ พีพีพี กรีนคอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่ง เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการ ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการผลิตแบบ Zero Waste
 • - ได้รับรางวัลเหรียญทองและ เหรียญเงินจากการเข้าประกวดรางวัล Thailand Kaizen Awards 2019
 • - จัดตั้งส่วนงาน Business Innovation and Incubation ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลงานด้าน นวัตกรรมโดยเฉพาะ
 • - สามารถนำสิ่งเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
 • - บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • - ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจ
 • - พัฒนาสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • - ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะถูกส่งกลับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
มิติสังคม
1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

1.1 ขจัดปัญหาความยากจน

การพัฒนาสังคม/ ชุมชน
 • - มีนโยบายการสรรหา พนักงานประจำสถานีบริการ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรในพื้นที่ โดยการประกาศรับสมัครพนักงานที่อาศัยอยู่ ใกล้เคียงกับสถานีบริการที่จะ เปิดใหม่
 • - มีโครงการ ชีวิตดี มีอาชีพ PT จัดให้เป็นโครงการที่ PT สนับสนุนเสริมสร้างอาชีพให้ คนในท้องถิ่น
 • - พนักงานประจำมีความเข้าใจ และสามารถให้บริการคนใน พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
 • - สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ให้มีงานทำ และสามารถดูแลตนเองได้
11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความทั่วถึงปลอดภัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

11.1 สร้างหลักประกันการ บริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ตลอดจนยกระดับการพัฒนาชุมชนแออัด

11.2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมที่ปลอดภัย และยั่งยืน สำหรับทุกคน และพัฒนาความปลอดภัยบนท้องถนน

การพัฒนาสังคม/ ชุมชน
 • - ส่งเสริมให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่ พนักงานในบริษัท และบุคคล ภายนอก
 • - มีโครงการขับขี่ปลอดภัยไปกับพีทีประจวบ เอฟซี โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • - สร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
 • - สร้างความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 • - คนในท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย ช่วยลดปัญหาสังคม
 • - คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น
มิติสิ่งแวดล้อม
7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน

7.2 เพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในสมดุลการใช้พลังงาน

7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

พลังงานก๊าซเรือนกระจกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • - มีโครงการส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการใช้พลังงานสะอาด
 • - ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ปิด ไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิก การใช้งานหรือหมดความจำเป็น ต้องใช้งาน และกำหนดช่วงเวลา เปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วง เวลาที่ใช้งาน
 • - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ในปี 2562 ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา
 • - ลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายบริษัทลดลง
 • - ลดค่าไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมัน
 • - ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13 : ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ

13.3 สร้างความตระหนักรู้และขีดความสามารถของมนุษย์และสถาบันในการบรรเทาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัว และลดผลกระทบ

 • - มีโครงการโซลาร์รูฟสถานีบริการน้ำมัน
 • - มีการใช้น้ำมัน B20 กับรถขนส่งของบริษัท
12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

12.2 บริหารจัดการอย่างยั่งยืน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

12.4 บริหารจัดการสารเคมีและของเสียทุกประเภทอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

12.5 ลดการสร้างขยะในปริมาณมากโดยวิธีการป้องกันลดการใช้ รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม

ขยะ ของเสีย และมลพิษ
 • - มีการกำหนดเป้าหมายในด้านสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการมลพิษและของเสียให้มีประสิทธิภาพ
 • - มีการควบคุมสารเคมีที่เป็นอันตรายและส่งไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาต
 • - มีการควบคุมมลพิษ และของเสียไม่ให้เกินกว่าค่าที่กฏหมายกำหนด
 • - มีโครงการยางหล่อดอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยางให้คุ้มค่ามากขึ้น และช่วยลดขยะของยางที่ไม่ใช้งานแล้ว
 • - บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
 • - ประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กร
 • - ควบคุมมลพิษ/ ลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

14.2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสังคม/ ชุมชน
 • ในปี 2562 บริษัทมีโครงการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณป่าชายเลนใกล้คลังน้ำมันแม่กลอง เพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ ร่วมกันสร้างสุขแก่ชุมชน เป็นโครงการ อนุรักษ์ร่วมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และโครงการ พัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น : สำนักงานเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง สำนัก งานบริหารจัดหาทรัพยากรฯโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ รพ.สต.บ้านฉู่ฉี่ และผู้นำชุมชน โดยมี เป้าหมาย สร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของเด็กนักเรียน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน
 • - สร้างความร่วมมือในการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัท กับหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่
 • -สร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนของเด็กนักเรียน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อชุมชน
 • - เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่รอบคลังน้ำมันเพื่อขยายไปยังชุมชนอื่นในพื้นที่ต่างๆต่อไป

รายการพัฒนาความยั่งยืน

รายการพัฒนาความยั่งยืน (อังกฤษ)

PDF 77.64 MB

รายการพัฒนาความยั่งยืน (ไทย)

PDF 66.4 MB

Loading...