นโยบายและกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน

พีทีจี มีการทบทวนกลยุทธ์ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทและเป้าประสงค์โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทให้มีความ “อยู่ดี มีสุข” (MAXITIZEN Enriching the quality of life, well-being and contentedness) เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ อยู่บนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพัฒนาและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ภายใต้กรอบการดําเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของสังคม (Product & Market) การปรับปรุงผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า (Productivity) และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรอบ (Cluster Development)

ดาวน์โหลดนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

1
การระบุประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
ระบุประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มของธุรกิจโลก และประเด็นสำคัญของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2
การจัดลําดับประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน แบ่งตามความสําคัญ 4 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย
3
การทวนสอบประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
สรุปผลประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน และเสนอให้คณะทํางานกํากับดูแลกิจการเป็นผู้ทบทวน พิจารณารับรองผลการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนปี 2563

พีทีจี ได้นําผลประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนปี 2562 มาทบทวน โดยมีการเพิ่มเติมประเด็นจากปีก่อนหน้า 2 ประเด็น ในมิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม คือ การขยายธุรกิจและผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อประเด็นเพื่อให้เหมาะกับบริบทขององค์กรมากขึ้น ได้แก่ ประเด็นการบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม และการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

พีทีจี ได้จัดลําดับและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงิน โดยในขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน บริษัทได้จัดทำแบบสำรวจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมประเมิน และแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดกิจกรรมและช่องทางการมีส่วนร่วมอื่น ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมจะแตกต่างกันตามระดับความสำคัญต่อธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2563 หน้า 18)

ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนและตัวชี้วัด

พีทีจี ได้จัดลําดับความสําคัญออกมาเป็น 13 ประเด็น และกําหนดตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทํารายงานความยั่งยืนตาม Global Reporting Initiative (GRI) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตัวชี้วัดของบริษัท GRI เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ด้านเศรษฐกิจ
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
- จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่านช่องทาง whistleblowing ที่มีนัยสำคัญ 205-3
2. การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต - สัดส่วนการจัดการ ติดตามและทบทวนความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 102-30
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน - สัดส่วนคู่ค้ารายสำคัญที่รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับบริษัทคู่ค้า

- คู่ค้ารายสำคัญที่ได้รับการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
4. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม - จำนวนโครงการที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม (kaizen)
5. การขยายธุรกิจและผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - ปริมาณการขายน้ำมันต่อสาขา (Same- Store- Sale)
6. การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า - ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์
ด้านสังคม
7. การบริหารทรัพยากรบุคคล - ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร 404-1
- สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการอบรม 404-2
- สัดส่วนผู้บริหารที่ได้รับการอบรม
8. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม - จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน


- จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
- ความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
9. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 403-2
ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
11. การประหยัดพลังงาน
12. การใช้น้ำ
13. ขยะ ของเสีย และมลพิษ
- จำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยสำคัญกรณีละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม 307-1


- อัตราอุบัติการณ์จากเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันจากการดำเนินงานในกระบวนการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Tier 1 และ Tier 2*) พื้นดินและแหล่งน้ำ 306-3
- สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน 302-1
- สัดส่วนปริมาณค่าไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการ COCO
- สัดส่วนปริมาณน้ำต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน 303-5
Loading...