การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

นโยบายพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

          พีทีจี ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ในการเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้หน่วยงาน PTG Academy รับผิดชอบการพัฒนาทักษะพนักงาน และปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมีกรอบนโยบาย ดังนี้

1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขอกร
2. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program) เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญ เช่น หลักสูตรมาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ หลักสูตร Finance for non-Finance หลักสูตร SCOR Model เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
4. ฝึกอบรมพัฒนาด้านการบริหารบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ และการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Microsoft Excel, หลักสูตร Infographic, หลักสูตร Problem Solving Decision Making, หลักสูตร Improving Leadership Skill เป็นต้น
5. ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


          นอกจากนี้ พีทีจียังได้บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามความจำเป็นของตำแหน่ง โดยแยกการดำเนินงาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะ ดังนี้

1) กลุ่มผู้บริหาร (ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป)
          พีทีจี มุ่งบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในรูปแบบผู้นําในอนาคต (Future Leader) เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร ผู้บริหารจะต้องได้รับการประเมิน 360 องศาจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม และผู้บริหารจะต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ระบุประเด็นที่ต้องการพัฒนาอย่างน้อย 2 ประเด็น และหลักสูตรที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรต่อไป
2) กลุ่มบุคลากร (ระดับผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าลงมา)
          พีทีจี ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ Oil และการขยายธุรกิจ Non-oil ในอนาคต โดยรูปแบบการฝึกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning) การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชำนาญจากประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ เป็นต้น


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมและวิถีการทํางานของพนักงานที่สนับสนุนเป้าหมายองค์กรในระยะยาวเกิดเป็นบรรยากาศการทํางานที่ส่งเสริมภาพรวม คือเป้าหมายของ พีทีจี ดังนั้น การสื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อเน้นย้ำการแสดงออกพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ต้องทําต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของทั้งองค์กร และดึงดูดผู้ที่มีความสนใจในบริษัทให้มาร่วมงานกันในอนาคตเพื่อ “เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต” ตามวิสัยทัศน์องค์กร พีทีจี ให้ความสำคัญกับการเติมเต็มความรู้ ทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำวัฒนธรรมองค์กรไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการรับรู้ให้กับพนักงาน  ทั้งนี้ฝ่าย People & Organization Transformation ได้ดำเนินการสร้างและส่งเสริมค่านิยมการทำงานที่พีทีจี คือ เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ พัฒนาสร้างความก้าวหน้าและปรับปรุงระบบงานหรือขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรอย่างต่อเนื่องผ่าน  “BEST”

1) B - Breakthrough the Limit ทลายทุกข้อจำกัด ก้าวข้ามทุกอุปสรรค

2) E - Embrace Empathy มองเห็นใจของคนอื่น ใส่ใจทุกความต้องการ

3) S - Succeed Together เชื่อมต่อทุกคุณค่า สร้างความสำเร็จไปด้วยกัน

4) Cultivate Trust เติมเต็มความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น People & Organization Transformation ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไปทุกท่านได้เข้าอบรม เพื่อเข้าใจค่านิยม และสามารถแสดงพฤติกรรมตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน เป็นเสมือนต้นแบบการทำงานให้แก่พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาและพนักงานอื่น ๆ ได้

การจัดทำ BEST Podcast คือการถ่ายทอดและแบ่งปันรูปแบบการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งพนักงานในฝ่ายได้แสดงพฤติกรรมการทำงานในรูปแบบ BEST อย่างเหมาะสม ทำให้ผลงานเป็นที่โดดเด่น โดยมีการจัดทำ BEST Podcast ใน 2 รูปแบบ คือ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยน และการบันทึกเป็นวิดิโอสั้นและจัดเก็บความรู้ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ขององค์กรรูปแบบหนึ่ง (Knowledge management) ที่พนักงานสามารถเข้ามารับชมผ่าน Intranet ของพีทีจีได้ ส่วนสำคัญสุดท้ายของการสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผลการสำรวจความผูกพันขององค์กร พีทีจี ได้จัดงานมอบรางวัลที่สุดแห่งปี BEST Awards 2022 สำหรับพนักงานที่แสดงออกถึงพฤติกรรมค่านิยมองค์กรได้อย่างโดดเด่น มีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในองค์กร เพราะที่พีทีจีเราเชื่อว่าถ้าทุกคนในองค์กรยึดมั่นในหลักทิศทางการปฏิบัติเดียวกันแล้ว ก็จะนำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หัวข้อ 2564 2565 2566 เป้าหมาย
2566 2570
จำนวนการฝึกอบรมบุคลากรโดยเฉลี่ย (ชั่วโมงที่ได้รับการอบรม/คน/ปี) - - 7.62 7 24
สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 59% 59.50% 100% 65% 73%
สัดส่วนผู้บริหารที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ* 100% 100% 100% 65% 73%
ความสำเร็จการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เฉพาะกลุ่มคนเก่งที่มีพรสวรรค์ (Talent) - - 100% 100% 100%
*หมายเหตุ: ผู้บริหารที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เฉพาะ Level 9 ขึ้นไปตัวชี้วัด หน่วย 2566
ชาย หญิง
จำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานโดยเฉลี่ยต่อ FTE ชั่วโมง/คน/ปี 7.62
7.05
8.58
- ระดับผู้จัดการขึ้นไป ชั่วโมง/คน/ปี 13.93
12.92
- พนักงานระดับบริหาร ชั่วโมง/คน/ปี 4.46 4.26
- พนักงานระดับปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน/ปี 6.28 6.35
ค่าใช้จ่ายการอบรมพนักงานโดยเฉลี่ยต่อ FTE บาท/คน/ปี 1,229.23
1,381.81
1,146.47
- ระดับผู้จัดการขึ้นไป บาท/คน/ปี 10,242.97
10,037.58
- พนักงานระดับบริหาร บาท/คน/ปี 1,316.30
1,636.33
- พนักงานระดับปฏิบัติการ บาท/คน/ปี 994.37
814.53
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมพนักงานทั้งหมด บาท 25,761,652.17

   

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงาน


หลักสูตร ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ผลประโยชน์ต่อธุรกิจเชิงปริมาณ สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการอบรมต่อพนักงานทั้งหมด (FTE)
การอบรมหลักสูตรไคเซ็น (KAIZEN)
- จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูงของไคเช็น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกหน่วยงานนำส่งผลงานนวัตกรรมไคเซ็น เพื่อประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการ ระบบหรือการบริการ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 

- เกิดนวัตกรรมส่งเสริมการบริการ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใข้ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น 

- สามารถลดต้นทุนของบริษัทได้ทั้งสิ้น 8.1 ล้านบาท

3.87
การอบรมหลักสูตร Productivities initiative
- เพิ่มทักษะของพนักงานและยกระดับการปรับปรุงผ่านเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้บริหารและฝ่าย Process Transformation ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและเทคนิคต่าง ๆ มีการติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ และรายงานผลเป็นระยะ เพื่อให้พนักงานมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างดำเนินโครงการ
 

- สามารถนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำกลับมาใช้ในการลดต้นทุน แก้ปัญหา สร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรได้ในอนาคต

- สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้ทั้งสิ้น 53.2 ล้านบาท

0.21

ผลตอบแทนจากทุนมนุษย์


ตัวชี้วัด 2562 2563 2564 2565 2566
รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) 120,251.82 104,668.09 133,758.82 179,422.42
198,811.06
ค่าบริหารจัดการ (ล้านบาท) 7,907.31
7,819.65
8270.8
9,764.5
11008.73
ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล (ล้านบาท) 3,406.22
3,092.74
3,542.47
3,716.69
4,544.46
สัดส่วนผลตอบแทนจากทุนมนุษย์ (HC ROI) 33.98
32.31
36.42
46.65 42.33

10076

10074

Loading...