กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

พีทีจี ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานแนวทาง ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 โดยยึดหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร บริษัทจึงได้จัดทำกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการสร้างการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ (License to operate) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีการดำเนินตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

1. สร้างความผูกพันกับชุมชนโดยรอบสถานปฏิบัติการผ่านการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความ อยู่ดี มีสุข
2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สังคม และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ เช่น ชุมชน หน่วยราชการ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน

ดาวน์โหลดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

สัดส่วนการลงทุนทางสังคม

พีทีจี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้


การบริจาคเพื่อการกุศล

ประเภทการบริจาค มูลค่า (บาท)
ปี 2565
การบริจาคเงินสด 135,341,721
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานจิตอาสาในช่วงเวลาทำงาน 271,257
การบริจาคสิ่งของและการบริการ 1,730,553
ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการ 4,991,638

การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน

ในปี 2565 พีทีจี ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนเพื่อประเมินการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งทำได้เกินเป้าหมายที่คาดไว้ โดยอัตราความพึงพอใจนี้ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนและการยอมรับต่อการดำเนินงานของกิจการ


ปี อัตราความพึงพอใจของชุมชน
ผลสำรวจ เป้าหมาย
2563 96.58% 80%
2564 91.06% 90%
2565 94.63% 90%

10076

10074

Loading...