นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม

พีทีจี จัดตั้งสายงาน Office of Transformation and Innovation เพื่อดําเนินงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านธุรกิจและบริการ รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการทำงานให้แก่องค์กร โดยโครงการนวัตกรรมทุกโครงการจะถูกพัฒนาขึ้นภายใต้เป้าประสงค์เดียวกัน คือ “การสร้างความอยู่ดีมีสุข” ให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงาน ภายใต้แนวทางของกลยุทธ์ (Strategy Theme) โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการตั้งแต่การคิดริ่เริ่ม การพิจารณาอนุมัติโครงการ จนถึงการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโครงการเหล่านั้นให้สามารถดำเนินไปได้

แนวทางของกลยุทธ์ (Strategy Theme)


โครงการนวัตกรรมทุกโครงการจะถูกพัฒนาขึ้นภายใต้เป้าประสงค์เดียวกัน คือ “การสร้างความอยู่ดีมีสุข” ให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม และพนักงานของเรารวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาอนุมัติโครงการ จนถึงการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับโครงการเหล่านั้นให้สามารถดำเนินไปได้และยังคงสนับสนุนแนวทางของกลยุทธ์ (Strategy Theme) ทั้ง 4 แนวทาง ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายการทำกิจกรรมเพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมกระบวนการเพื่อพัฒนาการทำงานภายในองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทมุ่งหล่อหลอมให้พนักงานเป็น KAIZEN Leader คือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยนโยบายกิจกรรม Think Big Do Best ซึ่งประกอบไปด้วย 5 เรื่องคือ

1. ส่งเสริม "PTG อยู่ดี มีสุข" โดยมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อย่างยั่งยืน และพลิกสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นโอกาส
2. บรรลุเป้าหมายของฝ่ายงานและส่วนงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ปรับปรุงกระบวนการ Supply Chain ภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการให้หมดไป
4. สร้างวัฒนธรรม การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในองค์กรตามแนวทาง Do Your BEST
5. สร้างทีมคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับขั้นตอนการคิดค้นนวัตกรรมกระบวนการภายใต้กิจกรรม KAIZEN นี้ พนักงานจะต้องเสนอแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการที่แปลกใหม่ และให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดำเนินงานในโซ่อุปทาน SCOR Model 5 ด้าน คือ Safety, Quality, Productivity, Cost และ Service โดยพนักงานจะต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทำการตัดสินและลงมือปฏิบัติต่อไป โดยบริษัทคาดหวังว่าจะมีการขยายผลการดำเนินงานของนวัตกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่การให้บริการของ พีทีจี เพื่อตอกย้ำความพยายามของบริษัทในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรม


โครงการสำคัญ

10076

10074

Loading...