การบริหารจัดการพนักงาน

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

          ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท กรรมการสรรหาที่รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของงานแต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ คำนึงถึงความเหมาะสมในด้านทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมโครงการสถานที่ทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible workplace) อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญ (Citical Management Position) ไปจนถึงการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร (Performance Management system) ทุกระดับ

          นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยนำกระบวนการ Process Transformation และพัฒนาการทำงานภายใน โดยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับขึ้น เพิ่มผลผลิตของาน และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ในบางส่วน และมีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) การส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกอาชีพ เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ ในการเป็นพันธมิตรกับสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่กำลังหางานทำที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผ่านสำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดนั้น

การวางแผนอัตรากำลัง

          พีทีจี มีการวางแผนอัตรกำลังพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากเป้าหมายขององค์กร (Goals & Strategic Directions) ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมระดับองค์กร บริษัทมอบหมายให้ฝ่าย HR Business Partner ทำงานร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าของทุกฝ่ายงานในการกำหนดอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางทางธุรกิจ (Business Direcion)

          ในด้านการวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan) บริษัทดำเนินการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ให้พร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ หรือตำแหน่งระดับผู้นำ (Future Leader) ขององค์กร ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. สื่อสารแก่ผู้บริหารระดับฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งกระบวนการดำเนินการ
2. ระบุตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Citical Posttion) โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
3. ระบุตัวบุคคลที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยจะพิจารณาจากศักยภาพ (Potential) ความพร้อม (Readiness) และ สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Citical Position) แต่ละตำแหน่ง บริษัทจะพิจารณาบุคลากรภายในบริษัทเป็นลำดับแรก
4. จัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งและพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต (Future Leader)

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการทบทวนแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่ถึงพร้อมที่จะนำองค์กรไปในทิศทางและกลยุทธ์ที่วางไว้

ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการสรรหา

หมายเหตุ : บริษัทได้จ้างงานผู้พิการครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครบถ้วน

10076

10074

Loading...