โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

พีทีจี ได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร ภายใต้แนวคิด “พีที ทำจริง ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งประกอบด้วย 3 เป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้


ผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

          ในปี 2565 บริษัทได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ประเภท คือ (1). โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนและภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว และ (2). โครงการลงทุนทางสังคมเพื่อผลประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

(1). โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนและภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว

(2). โครงการลงทุนทางสังคมเพื่อผลประโยชน์เชิงธุรกิจ

โครงการสำคัญ (Highlight Project)โครงการ PT Taxi Transform


  • ผลการดำเนินงานในการช่วยลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เชื้อเพลิงของผู้บริโภค

          เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ของผู้บริโภคกลุ่มรถยนต์ยานพาหนะในประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปใช้พลังงานทดแทนชนิดอื่นมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ก๊าซ LPG รายใหม่ให้มากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของผู้บริโภค บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ PT Taxi Transform ขึ้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ให้เติบโตถึง 25.36% ในปีที่ผ่านมา


10076

10074

Loading...