การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2555 และกำหนดให้มีการ ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเรื่องเป็นประจำทุกปี

โครงสร้างองค์กร

นโยบายสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายสำคัญ

10073

กฏบัตร

เอกสารสำคัญ

จรรยาบรรณพนักงาน

 • 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 • 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของบริษัท และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 • 3. รักษาความลับ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทอย่างเต็มที่ทั้งจะไม่นำข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัท หรือลูกค้าไปใช้ เพื่อการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
 • 4. ไม่เรียกร้อง และไม่รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกเพื่อตอบแทนการเอื้อประโยชน์ของตนหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ปกติ หรือการทำงานให้ กับบุคคลภายนอก
 • 5. พนักงานต้องใช้เวลา และทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งในทางตรง และทางอ้อม
 • 6. เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่พนักงาน เคารพสิทธิของบุคคลอื่นไม่วิพากวิจารณ์ผู้อื่นในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือ หรือช่วยเหลือ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานทุกคน
 • 7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงให้บริษัททราบในทันที เมื่อพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณ มีการทุจริต หรือเกิดการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อ หรือให้เกิดความเสียหายกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

 • 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นมืออาชีพ ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
 • 2. รักษาข้อมูลภายใน และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 3. เปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันการเงิน หน่วยงานทางการ สื่อมวลชน บุคคลภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้องเท่าเทียม และเป็นธรรม ยกเว้นความจำเป็นทางด้านธุรกิจ (เช่น การให้ข้อมูลแก่สถาบันจัดลำดับของเครดิตเรทติ้ง และผู้สอบบัญชี เป็นต้น) ทั้งนี้ รูปแบบการให้ข้อมูล และกิจกรรมอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม
 • 4. ห้ามผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee เป็นต้น) ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • 5. งดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึง ไม่มีการนัด จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน
 • 6. เพิ่มความรู้ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมี 5 ประกอบหลัก สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอันที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่บริษัทคาดหวัง ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ถือหุ้นและบรรดาผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายและกฎบัตร ตลอดจนได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยบริษัทได้มีการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในด้านการจัดหาและพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายในการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลต่อบุคลากรที่ทำความดี และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตลอดจนได้จัดทอดแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดขั้นตอนการสรรหาอย่างโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามผลในภาพรวม ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

บริษัทได้ระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และในการประเมินความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับชั้น เป็นต้น มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั้งการปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated)

บริษัทได้คัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ รวมถึงข้อกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน อีกทั้ง ได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมและลดความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ทรัพย์สินไม่สามารถใช้งานได้ สูญหาย เสียหาย บกพร่อง หรือถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้ดำเนินการให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเพียพอต่อการพิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ ตลอดจนได้มีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา เป็นต้น

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ตลอดจนเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการและผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดาวน์โหลดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ดำเนินการตามแนวทางระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the - Treadway Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 • 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
 • 2) การกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective Setting)
 • 3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
 • 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • 5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
 • 6) การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
 • 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
 • 8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนงานบริหารความเสี่ยง นำนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติในระดับกระบวนการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร รับผิดชอบให้ส่วนงาน/แผนกดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง รวมถึง ติดตามและรายงานความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประสานงานและสื่อสารเกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงไปยังผู้รับผิดชอบรับทราบ พร้อมทั้ง สรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส

Loading...