การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์และระบบบริหารจัดการการจัดซื้อ

พีทีจี มีนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อสินค้า การว่าจ้างเหมาช่วง และการจ้างงานบริการ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดให้ผู้ขายและผู้ให้บริการปัจจุบันที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่อนุมัติแล้ว (Approved Supplier List) ต้องได้รับการประเมินศักยภาพในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพิเศษ ในกรณีที่มีการจัดซื้อแบบเร่งด่วน และระบบบริหารจัดการการจัดซื้อ (Vendor Relationship Management: VRM) เพื่อสนับสนุนข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในทุก ๆ ด้าน โดยคู่ค้าสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อ รายงานการขาย ข้อมูลทางบัญชี สถานะการรับ-ส่งมอบสินค้า และสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างคู่ค้ากับบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

พีทีจี กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะที่ 2 (VRM Phase II) เพื่อมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินการด้านความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้า โดยมีการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยขึ้น มีการนำขั้นตอนใหม่ๆ มาทดแทนการทำงานแบบเดิม อาทิ การประเมินการให้บริการ online เมื่อมีการรับสินค้า การจัดทำ E-Catalog เพื่อสนับสนุนหน่วยงานผู้ขอซื้อ ในการเลือกซื้อสินค้าให้ถูกต้องตรงตามความต้องการ และสามารถเชื่อมต่อไปสร้างใบขออนุมัติซื้อ (PR) และใบสั่งซื้อ (PO) ได้ รวมทั้งกำหนดให้มีการนำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และแบบประเมินตนเองของคู่ค้าในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เข้าระบบ เพื่อให้คู่ค้ารายใหม่ ได้ทำการประเมินก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท รวมถึงคู่ค้ารายปัจจุบันได้มีการประเมินตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้ามากขึ้นด้วย

ดาวน์โหลดจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า

ดาวน์โหลดนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า

การกำหนดกลุ่มและวิเคราะห์คู่ค้าสำคัญ (Critical Tier 1 Suppliers)

พีทีจี ได้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมคู่ค้ากลุ่มธุรกิจน้ำมันและธุรกิจ Non-oil โดยมีการดำเนินการจำแนกกลุ่มคู่ค้าออกเป็นคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Tier 1 Suppliers) คู่ค้าสำคัญของบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1 Suppliers) และคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Non-oil 1 Suppliers) โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์กำหนดไว้ดังนี้

1. ปริมาณยอดการสั่งซื้อ
2. ความสำคัญของสินค้า/บริการต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ระดับของการพึ่งพาคู่ค้า หรือการทดแทนกันของสินค้า

การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG และการตรวจประเมินคู่ค้า

พีทีจี มีการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมคู่ค้ากลุ่มธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจ Non-oil ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนทั้งในมิติโอกาสเกิดและผลกระทบจากความเสี่ยงด้าน ESG ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจากสถานที่ปฏิบัติงานหรือโรงงานสร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ความเสี่ยงจากการส่งมอบสินค้า/บริการไม่ทันตามกำหนด เป็นต้น เมื่อได้กลุ่มคู่ค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก บริษัทจะดำเนินการเข้าตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Audit) เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่พบได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

คำจำกัดความของคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนในระดับสูง

ผลการกำหนดกลุ่มและวิเคราะห์คู่ค้าสำคัญ ปี 2564

ผลการตรวจประเมินคู่ค้าด้าน ESG

บริษัทได้ดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าด้าน ESG แบบระยะไกล (ESG e-Audit หรือ Remote Audit) จำนวน 12 ราย จากเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 10 ราย จากการเข้าตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Critical Tier 1 Suppliers) และคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงพบประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ได้แก่ เรื่องการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินคู่ค้าด้าน ESG บริษัทได้ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่บริษัทคู่ค้า และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน อีกทั้ง บริษัทคู่ค้ายังได้แบ่งปันและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ทำให้ทีมงานของบริษัทได้เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการของบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า

บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สินเชื่อของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สามารถแข่งขันและเทียบเคียงคู่แข่งได้ โดยพิจารณาให้ระยะเวลารับเงินและจ่ายเงินในภาพรวมมีความสอดคล้องกัน และไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน โดยบริษัทได้คำนึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินอันอาจเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตอีกด้วย

อัตราส่วนทางการเงิน (วัน) 2564 2563 2562 เฉลี่ย 3 ปี
การเก็บหนี้เฉลี่ย 1.08 1.06 0.89 1.01
การชำระหนี้เฉลี่ย 11.45 14.89 16.62 14.32

บริษัทกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้แก่คู่ค้าภายใน 30 วัน โดยในปี 2564 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 1.08 วันและมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย 11.45 วัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่นโยบายกำหนด

Loading...