การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

พีทีจี ได้ทําการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อนำไปสู่การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสมต่อไป โดยบริษัทมีขั้นตอนในการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
1
การระบุประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
ระบุประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แนวโน้มของธุรกิจโลก และประเด็นสำคัญของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2
การจัดลําดับประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน แบ่งตามความสําคัญ 4 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย
3
การทวนสอบประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
สรุปผลประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน และเสนอให้คณะทํางานกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทบทวน พิจารณารับรองผลการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2564 พีทีจี ได้มีการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงประเด็นสำคัญของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มเติมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทจากปีก่อนหน้า 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยทางไซเบอร์ และมีการปรับชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 2 ประเด็น คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แทนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม และการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ ตามลำดับ

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตัวชี้วัดระยะสั้น / ระยะยาว ผลการดำเนินงานปี 2564 SDGs
กลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
GRI 102: Governance
GRI 205: Anti-corruption
• ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ≥ 96%
• จำนวนข้อร้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่านช่องทาง Whistleblowing ที่มีนัยสำคัญเป็นศูนย์ (กรณี)
• ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ = 96%
• ไม่มีกรณีข้อร้อร้องเรียนด้านทุจริตผ่านช่องทาง Whistleblowing ที่มีนัยสำคัญ

16.5
16.6
การบริหารความเสี่ยงและ ภาวะวิกฤติ
GRI 102: Governance
• ระดับความเสี่ยงองค์กรลดลง 20% • ระดับความเสี่ยงองค์กรลดลง 32%
16.7
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ • การโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นศูนย์ • ไม่มีการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
9.1
กลยุทธ์การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การขยายธุรกิจและผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
GRI 201: Economic Performance
• รายได้จากการประกอบกิจการ
• ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)
• การขยายธุรกิจน้ำมันและ Non-oil
• รายได้จากการขาย = 133,759 ล้านบาท
• ปริมาณการขายน้ำมันรวม 4,681 ล้านลิตร
• ขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเป็น 2,094 สถานี (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 67 สถานี) และเพิ่มจำนวนสาขา AUTOBACS เป็น 26 สาขา (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 10 สาขา) เป็นต้น

8.1
นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม • จำนวนโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการคัดเลือกและลงมือปฏิบัติจริง ≥ 20 โครงการ
• จำนวนโครงการนวัตกรรมกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน > 100 โครงการ
• 20 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการคัดเลือกและลงมือปฏิบัติ
• 203 โครงการนวัตกรรมกระบวนการผ่านการคิดค้นโดยพนักงาน ภายใต้โครงการ Productivity Initiative และ KAIZEN

7.1, 7.3

9.2, 9.4
การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า
GRI 416: Customer Health and Safety
GRI 418: Customer Privacy
• ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการ > 80%
• ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค > 90%
• ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการ = 85%
• ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค = 90.48%

8.1, 8.2
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
GRI 204: Procurement Practice 2016
• สัดส่วนคู่ค้ารายสำคัญที่รับทราบจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า > 80%
• คู่ค้ารายสำคัญจำนวน ≥ 10 ราย ได้รับการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
• 100% ของคู่ค้ารายสำคัญรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า
• คู่ค้ารายสำคัญจำนวน 12 ราย ได้รับการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

8.7

12.7

16.5
กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
GRI 401: Employment
GRI 404: Training and Education
• ระดับความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร 77%
• 100% ของผู้บริหารและ 50% ของพนักงานได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
• ระดับความผูกพันพนักงาน = 73%
• 100% ของผู้บริหารและ 59% ของพนักงานได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

4.4

8.2, 8.5
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
GRI 403: Occupational Health and Safety
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน (สำนักงานใหญ่) (Total Recordable Injury Rate: TRIR) เป็นศูนย์
• จำนวนกรณีพนักงาน / ผู้รับเหมาเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเป็นศูนย์
• อัตราความถี่จากการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) ของพนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย์
• อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน (Occupational Illness Frequency Rate: OIFR) ของพนักงานเป็นศูนย์
• TRIR = 0
• จำนวนกรณีพนักงานเสียชีวิต = 2 กรณี
• LTIFR พนักงาน = 1.2 และผู้รับเหมา = 0
• OIFR พนักงาน = 0

3.5, 3.6
สิทธิมนุษยชน
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
GRI 412: Human Rights Assessment
• 100% ของกิจกรรมทางธุรกิจตามห่วงโซ่คุณค่าได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน • กิจกรรมทางธุรกิจตามห่วงโซ่คุณค่าได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 100%
8.5, 8.7, 8.8
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
GRI 203: Indirect Economic Performance
GRI 413: Local Communities
• ดำเนินโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 5 โครงการ
• พนักงานเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคมจำนวน 200 คน
• ความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคม = 90%
• ดำเนินโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 10 โครงการ
• พนักงานเข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมเพื่อสังคมจำนวน 110 คน
• ได้รับผลประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมเพื่อสังคม = 91.06%

1.4

3.4

15.2
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
GRI 305: Emission
• ขยายขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมัน Fleet ขนส่ง และสถานีบริการ ภายในปี 2565 และสามารถกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรภายในปี 2566
• สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ณ 29 สถานีบริการได้ 297 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2564 และ 6,794 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2570
• ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมพื้นที่สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมัน และ Fleet
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ 134.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2564

7.2, 7.3

13.1, 13.2, 13.3
การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ของเสีย และมลพิษ
GRI 306: Waste
GRI 307: Environmental Compliance
การประหยัดพลังงาน
GRI 302: Energy
การบริหารจัดการน้ำ
GRI 303: Water and Effluent
• ปริมาณการรั่วไหลของน้ำมันที่ส่งผลกระทบ ต่อพื้นดินหรือแหล่งน้ำเป็นศูนย์ (บาร์เรล)
• 100% ของปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• จำนวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพน้ำทิ้งและมลพิษทางอากาศที่มีนัยสำคัญเป็นศูนย์
• ปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยรายบุคคลของสำนักงานใหญ่ลดลงจากปีฐาน (2562) 10%
• สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการ COCO (kWh/ลิตร) ลดลงจากปีฐาน (2561) 5%
• สัดส่วนปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน (kWh/ลิตร) ลดลงจากปีฐาน (2562) ลดลง 5%
• สัดส่วนปริมาณน้ำต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน (ลูกบากศ์เมตร/ลิตร) ลดลงจากปีฐาน (2563) 5%
• ปริมาณการรั่วไหลของน้ำมัน = 51.26 บาร์เรล
• 100% ของปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพน้ำทิ้งและมลพิษทางอากาศที่มีนัยสำคัญ
• ปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยรายบุคคลของสำนักงานใหญ่ลดลง 61.98%
• ปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการ COCO (kWh/ลิตร) ลดลง 68.85%
• ปริมาณไฟฟ้าต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน (kWh/ลิตร) ลดลง 2%
• ปริมาณน้ำต่อยอดขายน้ำมันผ่านคลังน้ำมัน (ลูกบากศ์เมตร/ลิตร) ลดลง 8%

6.3

12.2, 12.4, 12.5
Loading...