การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

พีทีจี ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ โดยร้อยละ 100 ของกิจกรรมทางธุรกิจน้ำมันและ Non-oil ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัทได้เปรียบเทียบเกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood) กับหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร และระดับผลกระทบ (Impact) กับหลักสากลของสหประชาชาติ (United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights) และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมถึงบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ ครอบคลุม พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คู่ค้าและผู้รับเหมา และลูกค้า ซึ่งประเด็นที่มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่

กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

พีทีจี ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน โดยการประเมินความเสี่ยง 2 ประเภท คือ 1) ความเสี่ยงตามลักษณะธรรมชาติ: ความเสี่ยงที่ปราศจากการควบคุมหรือมาตรการบรรเทาผลกระทบ 2) ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่: ความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ หลังการควบคุมหรือมาตรการบรระเทาผลกระทบ ในการจัดลำดับความเสี่ยงของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทอ้างอิงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ในระดับสูง-สูงมาก โดยบริษัทกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับทุกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทใช้เมตริกซ์ความเสี่ยง 5 ระดับ (ต่ำมาก-สูงมาก) เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยเปรียบเทียบเกณฑ์โอกาสเกิด (แกน X) และระดับผลกระทบ (แกน Y)

ระดับความเสี่ยง โอกาสเกิด (ความถี่) ผลกระทบ
ระดับผลกระทบ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ ความสามารถในการเยียวยา
5
(สูงมาก)
เกิดขึ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ผู้มีส่วนได้เสียเสียชีวิต มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง หรือเกินขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ ไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ให้กลับสู่สภาวะปกติ และ/หรือใช้ระยะเวลาในการเยียวยามากกว่า 5 ปี
4
(สูง)
เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อเดือน ผู้มีส่วนได้เสียทุพพลภาพ มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 กลุ่มขึ้นไป(เช่น กระทบทั้ง ลูกค้าและพนักงาน เป็นต้น) ควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลา 3-5 ปี
3
(ปานกลาง)
เกิดขึ้น 4-6 ครั้งต่อปี ผู้มีส่วนได้เสียได้รับบาดเจ็บสาหัสและ หยุดงานเกินกว่า 3 วัน มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ เพียง 1 กลุ่ม (เช่น ลูกค้า หรือคู่ค้า หรือชุมชน หรือ พนักงาน หลายราย) สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลา 1-3 ปี
2
(ต่ำ)
เกิดขึ้น 2-3 ครั้งต่อปี ผู้มีส่วนได้เสียได้รับบาดเจ็บและต้องพบแพทย์ มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียบางส่วน เพียง 1 กลุ่ม (เช่น กระทบแค่ ลูกค้า หรือคู่ค้า หรือชุมชน หรือพนักงาน บางส่วนเท่านั้น) สามารถเยียวยาผู้มี่ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลา มากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 1 ปี
1
(ต่ำมาก)
เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน หรือผู้มี่สวนได้เสีย (การปฐมพยาบาลเองเบื้องต้น) ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ให้กลับสู่สภาวะปกติได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ธุรกิจน้ำมันและ Non-oil
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ จัดหา ขนส่ง จัดเก็บ การตลาด หน่วยงานสนับสนุน
กิจกรรมทางธุรกิจ ● น้ำมัน
● ก๊าซ LPG
● วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
● น้ำมัน
● วัตถุดิบและอุปกรณ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
● น้ำมัน
● ก๊าซ LPG
● สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ LPG
● ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม
● ร้านสะดวกซื้อ
● ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม
● ศูนย์บริการและซ่อมบำรุง
● ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ● บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด มหาชน
● บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
● บริษัท พีทีจี โลจิสติก จำกัด
● บริษัท บีพีทีจี จำกัด
● บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด
● บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
● บริษัท จี เอฟ เอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์ ) จำกัด
● บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด
● บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด
● บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ร้อยละของสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรการบรรเทาผลกระทบ

หมายเหตุ*: บริษัทมีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการทางธุรกิจ

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มบริษัท พีทีจี

1. การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
2. การเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า
3. การเลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
4. สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
5. สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
6. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
7. มาตรฐานการครองชีพของชุมชน
8. การเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลของชุมชน
9. การได้มาซึ่งที่ดิน
10. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า
11. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงาน
12. สภาพการจ้างงาน
13. เสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง
14. การจ้างแรงงานผิดกฎหมาย

ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนคู่ค้า

มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสำหรับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

Loading...