การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

นโยบายพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

พีทีจี ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรต่อการดำเนินธุุรกิจและการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ในการเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้บุุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่่มขึ้้นอย่างต่อเนื่่อง โดยมอบหมายให้หน่วยงาน PTG Academy รับผิดชอบการพัฒนาทักษะพนักงาน และปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมีกรอบนโยบาย ดังนี้

1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้้นฐาน เพื่่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
2. ฝึกอบรมความรู้พื้้นฐานที่่เกี่่ยวข้องกับการปฎิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program) เพื่่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างถููกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของบริษัท
3. ฝึกอบรมเพื่่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญ เช่น หลักสูตรมาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ เพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
4. ฝึกอบรมพัฒนาด้านการบริหารคนงานเพื่่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ เช่น หลักสููตร Problem Solving Decision Making หลักสูตร Improving Leadership Skill เป็นต้น
5. ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การทำงานเพื่่อเพิ่่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่่อง
6. ฝึกอบรมในรูปแบบ Self-learning ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “Your Next YOU by SEAC” ซึ่่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่พนักงานสามารถเลือกเรียนได้ตามแนวทางที่ถนัด โดยกำหนดรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่่ยนแปลง (Speed of Change) และสามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็วในยุคการดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่

พีทีจี บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามความจำเป็นของตำแหน่ง โดยแยกการดำเนินงาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มบุคลากร โดยมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะ ดังนี้

1) กลุ่มผู้บริหาร (ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป)
พีทีจี มุ่งบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในรูปแบบผู้นําในอนาคตของ พีทีจี (Future Leader) เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร ผู้บริหารจะต้องได้รับการประเมิน 360 องศาจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม และผู้บริหารจะต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ระบุประเด็นที่ต้องการพัฒนาอย่างน้อย 2 ประเด็น และหลักสูตรที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรต่อไป
2) กลุ่มบุคลากร (ระดับผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าลงมา)
พีทีจี ส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจน้ำมัน และการขยายธุรกิจ Non-oil ในอนาคต โดยรูปแบบการฝึกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชํานาญจากประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ เป็นต้น

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัด หน่วย 2564
ชาย หญิง
จำนวนชั่วโมงการอบรมพนักงานโดยเฉลี่ยต่อ FTE ชั่วโมง/คน/ปี 8.29
9.55 7.56
- ระดับผู้จัดการขึ้นไป ชั่วโมง/คน/ปี 146.70 173.09
- พนักงานระดับบริหาร ชั่วโมง/คน/ปี 4.09 4.23
- พนักงานระดับปฏิบัติการ ชั่วโมง/คน/ปี 6.15 8.9
ค่าใช้จ่ายการอบรมพนักงานโดยเฉลี่ยต่อ FTE บาท/คน/ปี 558.44
696.66 478.39
- ระดับผู้จัดการขึ้นไป บาท/คน/ปี 20,130.97 27,702.68
- พนักงานระดับบริหาร บาท/คน/ปี 574.22 576.86
- พนักงานระดับปฏิบัติการ บาท/คน/ปี 576.60 643.12
ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมพนักงานทั้งหมด บาท 9,293,873.65

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

หลักสูตร ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ ผลประโยชน์ต่อธุรกิจเชิงปริมาณ สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการอบรมต่อพนักงานทั้งหมด (FTE)
การอบรมหลักสูตรไคเซ็น (KAIZEN)
- จัดให้มีการอบรมหลักหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูงของ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกหน่วยงานนำส่งผลงานนวัตกรรมไคเซ็นเพื่อประดิษฐ์หรือปรับปรุงกระบวนการ ระบบ หรือการบริการ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- เกิดนวัตกรรมส่งเสริมการบริการ และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุน และค่าใช้ต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น - สามารถลดต้นทุนของบริษัทได้ทั้งสิ้น 16.10 ล้านบาท 4.64

ผลตอบแทนจากทุนมนุษย์

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564
รายได้ทั้งหมด (ล้านบาท) 108,142.00 120,251.82 104,668.09 133,759.82
ค่าบริหารจัดการ (ล้านบาท) 100,386.06 110,126.54 93,823.90 123,626.89
ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล (ล้านบาท) 652.51 606.22 3,092.74 3,542.47
สัดส่วนผลตอบแทนจากทุนมนุษย์ (HC ROI) 166.73 199.36 34.84 1.00
Loading...