การดูแลรักษาพนักงาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

พีทีจี ให้ความสำคัญต่อการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม เพื่อให้พนักงานและครอบครัว อยู่ดี มีสุข ซึ่งองค์ประกอบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ได้แก่

• เงินเดือน: บริษัทกำหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานให้สอดคล้องกับค่างานตามตำแหน่งงาน ค่าครองชีพ ค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย และพิจารณาให้อยู่ในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำประเภทเดียวกันในประเทศไทย และสภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
• สวัสดิการและค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น: บริษัทมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานทุกระดับชั้น ได้แก่ โบนัสประจำปี เงินรางวัลตามยอดขาย สวัสดิการส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท แผนประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการช่วยเหลือยามเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และการให้สิทธิ์พนักงานในการซื้อแผนประกันชีวิตให้แก่สมาชิกครอบครัวในราคาสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
• ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว: บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อให้เป็นเงินออมหลังเกษียณ ซึ่งให้พนักงานได้สะสมเงินออมได้ตั้งแต่ร้อยละ 3-15 ต่อเดือน และกำหนดให้พนักงานสามารถซื้อหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้ในราคา ณ วันที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) โดยไม่มีเงื่อนไขการถือครอง เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีสิทธิในฐานะเจ้าของกิจการคนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์กร และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่พร้อมจะสร้างความเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

การประเมินผลความผูกพันพนักงาน

พีทีจี จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความผูกพันพนักงานเป็นประจำทุกปี และได้นำผลการประเมินความผูกพันพนักงานมาวิเคราะห์ โดยพบว่าปัจจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความผูกพันพนักงานได้แก่ การยกย่องชมเชย (นอกเหนือจากรางวัลและค่าตอบแทน) และการจัดการบุคลากร โดยบริษัท ได้จัดให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอแนะให้แก่องค์กรในการพัฒนาปัจจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความผูกพันพนักงาน อีกทั้ง ยังจัดให้มีกิจกรรม CEO Townhall เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีช่องทางในการสื่อสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจประจำปี ค่านิยมองค์กร และข้อคิดในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาพทางการเงิน ให้แก่พนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความ อยู่ดี มีสุข อย่างแท้จริง

สถิติผลสำรวจความผูกพันพนักงาน

ผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความผูกพันพนักงาน

Loading...