การบริหารจัดการพนักงาน

การสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง

- การวางแผนอัตรากำลัง

พีทีจี มีการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรเป็นประจำทุกปี บริษัทมอบหมายให้หน่วยงาน HR Business Partner ทำงานร่วมกับผู้บริหารของทุกฝ่ายงานในการกำหนดอัตรากำลังเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของธุรกิจ (Business Direction) โดยบริษัทมีการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยเทคนิคอัตราส่วนที่อิงตามผลประกอบการหรือยอดขาย (Productivity) ประกอบกับการวิเคราะห์โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และดุลยพินิจของผู้บริหาร (Management Judgement) นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) และแนวโน้มธุรกิจ เพื่อนำผลวิเคราะห์มาจัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในทุก ๆ ปีงบประมาณ

- กลยุทธ์การสรรหา

การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ พีทีจี เพราะ พนักงาน คือ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและรองรับการเติบโตของธุรกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของธุรกิจ ผ่านการเพิ่มช่องทางการสรรหาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลตามความต้องการของธุรกิจ

ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านการสรรหา

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

พีทีจี ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรต่อการดำเนินธุุรกิจและการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ ในการเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้บุุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่่มขึ้้นอย่างต่อเนื่่อง โดยมอบหมายให้หน่วยงาน PTG Academy รับผิดชอบการพัฒนาทักษะพนักงาน และปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

การดูแลรักษาพนักงาน

- การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี

พีทีจี กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับองค์กร (Corporate Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นรายตําแหน่ง หรือรายบุคคล (Functional Key Performance Indicator) และตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร “Do Your BEST” รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานในรูปแบบ 360 องศา สำหรับผู้บริหาร

- การประเมินผลความผูกพันพนักงาน

พีทีจี ให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อให้บริษัทเข้าใจความต้องการของพนักงานและสามารถนำมาต่อยอดเป็นโครงการและกิจกรรมในการเพิ่มความผูกพันของพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรทุกปี โดยมอบหมายให้หน่วยงาน People & Organization Transformation เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำการประเมินความผูกพันพนักงานประจำปี

Loading...