ความหลากหลายและความเท่าเทียมของพนักงาน

การไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด

พีทีจี ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ในเรื่องการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ “อยู่ดี มีสุข” ให้แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีการบังคับใช้นโยบายป้องกันการล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการเพื่อห้ามมิให้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมกระทำการล่วงละเมิด (Harassment) ต่อลูกจ้างของกลุ่มบริษัท และมุ่งเน้นให้สถานประกอบกิจการเคารพต่อความหลากหลาย และปราศจากการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ในทุกกรณี

ดาวน์โหลดนโยบายป้องกันการล่วงละเมิดและการไม่เลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ

มาตรการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ

พีทีจี กำหนดให้ขั้นตอนการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท และการควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยกำหนดให้มีมาตราการที่ชัดเจนในการลงโทษผู้กระทำการล่วงละเมิดและเลือกปฏิบัติในรูปแบบดังต่อไปนี้

• การตักเตือนทางวาจา
• การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
• การพักงาน
• การให้พ้นจากสภาพการจ้างงาน

ความหลากหลายที่ พีทีจี

สัดส่วนพนักงานหญิง (%)

Diversity Indicator Unit FY 2021
พนักงานหญิง คน 10,592
% ของพนักงานทั้งหมด 63
ผู้บริหารหญิงทั้งหมด คน 56
% ของผู้บริหารทั้งหมด 0.33
ผู้บริหารหญิงระดับสูง คน 10
% ของผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 0.06
ผู้บริหารหญิงระดับต้น คน 29
% ของผู้บริหาระดับต้นทั้งหมด 0.17
ผู้บริหารหญิงที่อยู่ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ทั้งหมด คน 7
% ของผู้บริหารที่อยู่ในหน่วยงานที่สร้างรายได้ทั้งหมด 0.04
ผู้บริหารหญิงที่อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ คน 146
% ของตำแหน่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 0.87

สัดส่วนค่าตอบแทน

ระดับชั้น สัดส่วน (ค่าตอบแทนพนักงานหญิงโดยเฉลี่ย / ค่าตอบแทนพนักงานชายโดยเฉลี่ย)
ผู้บริหารระดับสูง (เงินเดือน) 0.87
ผู้บริหารระดับสูง (เงินเดือนและอื่น ๆ) 0.85
ระดับผู้บริหาร (เงินเดือน) 0.99
ระดับผู้บริหาร (เงินเดือนและอื่น ๆ) 0.98
พนักงานที่ไม่อยู่ในระดับบริหาร 0.95
ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ยส่วนต่างเงินเดือนระหว่างพนักงานหญิงและชาย
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างเงินเดือน 4.61
ค่ามัธยฐานส่วนต่างเงินเดือน -5.90
ค่าเฉลี่ยส่วนต่างโบนัส 21.80
ค่ามัธยฐานส่วนต่างโบนัส 20.56
Loading...