การกำกับดูแลกิจการที่ดี

พีทีจี กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน เป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 8 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน พีทีจี ให้ความสำคัญกับความหลากหลากหลายของคณะกรรมบริษัท ไม่ปิดกั้นต่อเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ทักษะ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะทางธุรกิจของบริษัท บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน (ร้อยละ 67)
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
จำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน (ร้อยละ 67)
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวน 7 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ดาวน์โหลดนิยามกรรมการอิสระ


ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (Board Industry Experience & Expertise)

พีทีจี ได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (Materials Industry) ตาม Board Skills Matrix รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายและเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีการประเมินรายบุคคลและรายคณะ 2 รูปแบบดังนี้ 1) การประเมินคณะกรรมการบริษัท และ 2) ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินสำคัญงานด้านการกำกับดูแลกิจการ”

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

ตามนโยบายของบริษัท พีทีจี ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม อาทิ การเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Thai Directors: IOD) หรือหลักสูตรและการสัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2564 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้ครบถ้วน ครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition: CAC มาโดยตลอด โดยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รับการต่ออายุการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

พีทีจี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้
- จัดหลักสูตรปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ในหัวข้อ การต่อต้านการทุจริต จริยธรรมและจรรยาบรรณของธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีพนักงานใหม่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 252 คน
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้กับพนักงานและผู้บริหาร (On Boarding) ของกลุ่มบริษัท และจัดอบรมหลักสูตร ทำงานอย่างไรให้โปร่งใส ไร้ทุจริต แบบคน PT ให้แก่พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
- กำหนดให้พนักงานร่วมจัดทำแบบประเมินความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการของพนักงาน และส่งเสริมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สื่อสารแนวปฏิบัติในการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของเพื่อการกุศลฉบับปรับปรุงให้กับบุคลากรได้รับทราบรวมถึงจัดอบรมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังกล่าวได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- บริษัทได้มีการประกาศงดรับ หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ptgenergy.co.th และจดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงคู่ค้า ของกลุ่มบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท

การสนับสนุนองค์กร และสมาคมภายนอก

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
2561 2562 2563 2564
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมการค้า 100,000
สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมการค้า 225,000 225,000 900,000 495,000
สมาคมคนพิการภาคตะวันออก สมาคมการค้า 1,239,000 50,000
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมการค้า 7,000 25,000 25,000 25,000
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมการค้า 100,000 100,000
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมการค้า 30,000 30,000 30,000 60,000
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมการค้า 30,000
สมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา สมาคมการค้า 450,000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมการค้า 75,000
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมการค้า 3,000 1,250
สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ สมาคมการค้า 98,400
สมาคมเยาวชนสตาร์ทอัพ สมาคมการค้า 300,000
สภากาชาดไทย องค์กรการกุศล 50,000
รวม 1,631,000 1,058,000 956,250 1,028,400

การดำเนินการด้านภาษี

พีทีจี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี จึงได้กำหนดนโยบายภาษีขึ้นมาเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของกลุ่มบริษัท และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดตามหลักบรรษัทภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ โปร่งใสและมีจริยธรรม

ดาวน์โหลดนโยบายภาษี

รายงานภาษี

ปี 2564 พีทีจี มีภาษีเงินได้ เท่ากับ 260 ล้านบาท โดยอัตราภาษีที่แท้จริง (effective tax rate) ที่่บริษัทจ่าย เท่ากับ 20.40 % ซึ่งมากกว่า อัตราร้อยละ 20 ตามประมวลรัษฎากรของกฏหมายสำหรับประเทศไทย เนื่องจาก บริษัทมีรายจ่ายของผลขาดทุนของสินค้าขาดหายจากรายงานสินค้าคงเหลือน้ำมัน
การรายงานทางการเงิน หน่วย 2563 2564
รายได้ก่อนหักภาษี ล้านบาท 2,331.08 1,277.44
ภาษีจ่าย ล้านบาท 424.89 260.60
อัตราภาษีที่แท้จริง % 18.23 20.40%
ภาษีเงินสด ล้านบาท 369.83 515.75
อัตราภาษีเงินสด % 15.87 40.37%
Loading...