โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

พีทีจี ได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระดับองค์กร ภายใต้แนวคิด “พีที ทำจริง ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งประกอบด้วย 3 เป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุ และการสร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น คุณภาพชีวิต สังคมผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยงกับ SDGs 4.2 8.3 3.8 15.2
วัตถุประสงค์ สนับสนุนด้านการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาความรู้ และรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงวัย สร้างวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ความเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจ พีทีจี เน้นการสร้างโอกาส และความรู้ให้แก่ชุมชน โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางที่แบ่งปัน รักษา และพัฒนาทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ บริการ ของบริษัทและชุมชน พีทีจี มุ่งเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ในการเข้าถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและสุขภาวะ(Wellness & Wellbeing) ทั้งในด้านการรักษาและป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่สังคมไทย พีทีจี มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า และส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ / กิจกรรมหลัก - การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน
- การริเริ่มโครงการการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อพัฒนารายได้ชุมชนและท้องถิ่น
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ และกิจกรรม “ชุมชนตาสว่าง” ภายใต้โครงการค่ายอาสา พีที ทำจริง ไม่ทิ้งกัน
- การจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบกิจการ
- กิจกรรมปลูกป่าสร้างปอด ภายใต้โครงการค่ายอาสา พีที ทำจริง ไม่ทิ้งกัน
ตัวชี้วัดทางธุรกิจ - จำนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
- ผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน
- จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชน
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
- จำนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
- ผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน
- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน
- จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชน
- จำนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
- ผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน
- จำนวนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญจากชุมชน
ตัวชี้วัดด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม - จำนวนเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา
- รายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้น
- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการสุขภาพ
- จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับแว่นสายตา
- มูลค่าการจ้างงานผู้สูงอายุ
- ผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน
- จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการปลูกในพื้นที่ชุมชน
- จำนวนก๊าซเรือนกระจกที่สามารถลดได้

ผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2564 พีทีจี ได้ประเมินและติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรมหลักตาม 3 เป้าหมาย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามด้านล่าง

ดาวน์โหลดผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2564

Loading...