โครงการเพื่อสังคมของพีทีจี

โดยยึดหลัก สร้างสุข... “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข" เชื่อว่าหากทุกคนมีร่างกาย และจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านั้นให้สังคม กล่าวได้ว่า การที่บุคคลจะมีความสุขได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายปัจจัย หลายคนมีความคิดว่าความร่ำรวยและเงินทองเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีความสุขได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของการ ที่จะมีความสุขในชีวิตเท่านั้น ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา บางคนพยายามศึกษาแสวงหาหลักการ แนวทางหรือวิธีเพื่อจะก่อให้เกิดความสุขขึ้นทั้งในสังคมและตัวบุคคล แต่ความจริงแล้วความสุขอยู่ที่ตัว เรา โดยสร้างมาจากข้างในตัวเราเอง
ได้แบ่งโครงการหลักได้แก่ "สร้างสุขเพื่อน้อง" และ "สร้างสุขเพื่อสังคม" รวมทั้ง เรื่องสิ่งแวดล้อม

“PT รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน”

สร้างสุขเพื่อน้อง

สร้างสุขเพื่อสังคม

สิ่งแวดล้อม

โครงการภายใต้การสนับสนุนของพีทีจี

PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้ เพื่อต่อยอด และ พัฒนาองค์ความรู้เดิม สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

10074

Loading...