การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายในการบริหารจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

พีทีจี เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที่ใช้ในการกํากับดูแล การควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการให้บริการ และการเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSSHE) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกําหนด และมาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

พีทีจี กำหนดนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิดการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ในบรรจุภัณฑ์ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้มีการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลาย (reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (re-use) หรือผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) เช่น การรณรงค์นำแกลลอนน้ำมันกลับมาใช้ซ้ำ และการลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบบรรจุภัณฑ์และคัดสรรคู่ค้าที่จัดส่งวัสดุ หรือผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรผ่านการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน

ดาวน์โหลดนโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการพลังงาน

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงาน และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ พีทีจี จึงมีการบันทึกข้อมูลปริมาณพลังงานที่ใช้ เช่น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของรถขนส่ง หรือการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้รับทราบแนวโน้มของการใช้พลังงานในแต่ละปี รวมทั้งการณรงค์ลดการใช้พลังงานหรือเลือกใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีโครงการสำคัญดังนี้

• โครงการรณรงค์ประหยัดค่าไฟฟ้าสํานักงานใหญ่
พีทีจี ดำเนินโครงการลดการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงวิธีการประหยัดพลังงานและการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้องผ่านอีเมลและระบบอินทราเน็ตอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ วันศุกร์ และจัดกิจกรรมลุ้นรับรางวัล เพื่อให้พนักงานร่วมตอบคำถามการประหยัดพลังงานในสำนักงาน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความตระหนักอีกทางหนึ่ง สำหรับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในปี 2564 บริษัทสามารถลดปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยรายบุคคลภายในสำนักงานใหญ่ได้ 256 kWh/คนจากปีฐาน (2562) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.98

• โครงการลดการใช้ไฟฟ้าสํานักงานขนส่ง
พีทีจี รณรงค์เรื่องการลดใช้เครื่องปรับอากาศในสำนักงานขนส่ง โดยการลดเวลาการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ จากปกติจะเปิดใช้ในช่วงเวลา 08.00 น. – 17.00 น. เปลี่ยนเป็นเปิดใช้ในช่วงเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ซึ่งสามารถลดเวลาการใช้ไฟจากเครื่องปรับอากาศได้ 1 ชั่วโมงต่อวัน

การบริหารจัดการน้ำ

พีทีจี มีการใช้น้ำประปาและน้ำบาดาลในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการบันทึกปริมาณการใช้น้ำในคลังน้ำมันและสถานีบริการ รวมทั้งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามคู่มือการควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าคุณภาพของน้ำทิ้งที่ออกจากทุก ๆ กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำข่าวสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety News) เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ่อดักไขมันในสถานีบริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประเภทบ่อดักไขมันของสถานีบริการมีความรู้ในวิธีการทำความสะอาดบ่อดักไขมันเพื่อให้บ่อดักไขมันสามารถลดค่าความสกปรกของน้ำทิ้งจากสถานีบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

• มาตรการและแนวทางประหยัดน้ำ
พีทีจี มีการกำหนดมาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำ โดยมีการดำเนินการปรับอัตราการไหลของน้ำให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ ดำเนินการเปลี่ยนสุขภัณฑ์เพื่อการประหยัดน้ำที่สถานีบริการ บันทึกปริมาณน้ำรายวันเพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมการใช้น้ำ และมีการกำหนดตัวชี้วัดในการควบคุมค่าน้ำที่สถานีบริการ การดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดการสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์

• การดำเนินงานเพื่อลดการใช้น้ำภายในสถานีบริการ

พีทีจี สนับสนุนการลดการใช้น้ำในสถานีบริการผ่านโครงการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำ เพื่อนําน้ำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวคิด 3R (Reuse Reduce Recycle) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านโครงการ Kaizen โดยมีการผลิตเครื่องกรองน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการนําน้ำที่ใช้ในการล้างมือ มาผ่านตัวกรองน้ำเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ในการรดต้นไม้ที่สถานีบริการ โดยในปี 2564 บริษัทได้ขยายผลโครงการไปยังสถานีบริการวังน้อย 3 ซึ่งสามารถนําน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ 3,564 ลูกบากศ์เมตรต่อปี หรือ 297 ลูกบากศ์เมตรต่อเดือน นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำประปาของสถานีบริการได้ประมาณ 8,910 บาทต่อเดือน หรือ 106,920 บาทต่อปี

การบริหารจัดการขยะ

พีทีจี ดำเนินการบริหารจัดการขยะและของเสียตามขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่องการกำจัดขยะและของเสีย ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการขยะและของเสียของในสถานที่ปฏิบัติงานจากกระบวนการต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยระบุถึงการรวบรวม การจัดเก็บ และการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการจัดการขยะไม่อันตรายและขยะอันตรายให้ลดลงร้อยละ 5 ภายในปี 2565 จากปีฐาน 2564 โดยมีขอบเขตการดำเนินงานที่คลังน้ำมัน

• ปริมาณขยะและของเสียปี 2564

• การดำเนินงานเพื่อลดปริมาณและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

Loading...