เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การเข้าและการใช้เว็บไซต์ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีจี ต้องเป็นไปตามกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2015 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้มาใช้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่ ฮาร์ดดิสก์ หรือ แจกจ่ายให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันมิใช่เป็นผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีเพื่อการค้า หรือเพื่อได้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใส่ในเว็บไซต์อื่นๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สาหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความ เที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) และพนักงาน หรือตัวแทน ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์แห่งนี้ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน และแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ หากเมื่อมีการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่อย่างใด

ติดต่อพีทีจี

เว็บไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หรือ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อที่

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์. 0 2168 3377, 0 2168 3388 โทรสาร. 0 2168 3379, 0 2168 3389