• เกร็ดความรู้
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา
Quick link
TH

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

กรรมการบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายไกรรวี ศิริกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
 • ประวัติบริษัท
 • ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
 • ข้อมูลการปันผล
 • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 • ห้องข่าว
 • เอกสารและเผยแพร่เพื่อนักลงทุน
 • เว็บแคสและเอกสารนำเสนอ
 • สอบถามข้อมูลนักลงทุน
 • เกี่ยวกับพีทีจี
 • เกี่ยวกับ พีทีจี
 • วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
 • ค่านิยม
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์กร
 • คลังน้ำมัน
 • สถานีบริการ

 • สมาชิกบัตรพีที แมกซ์
 • ของรางวัล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • ผลิตภัณฑ์เเละบริการ
 • มาตรฐาน
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • น้ำมันเครื่อง พีที แมกซ์นิตรอน
 • ขนส่ง
 • มินิมาร์ท
 • กาแฟพันธุ์ไทย

 • โอกาสทางธุรกิจ
 • สมัครแฟรนไชส์และเช่าสถานีบริการ
 • จัดหาวัสดุ
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • โครงการเพื่อสังคม พีทีจี
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • สมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา
 • เกร็ดความรู้
 • เกร็ดความรู้
 • ข่าวสารและโปรโมชั่น
 • ข่าวสาร
 • โปรโมชั่น
 • โฆษณาและประชาสัมพันธ์
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
PT Call Center
1614
หรือ 02-793-3400